باید دانست http://bayaddanest.mihanblog.com 2020-05-23T21:04:41+01:00 text/html 2011-12-02T21:01:48+01:00 bayaddanest.mihanblog.com omid همه انسان ها به نوعی باهوش محسوب می شوند! شما از چه نظر باهوش هستید؟ http://bayaddanest.mihanblog.com/post/311 <div style="font-family: Tahoma, Arial; "><div class="news_subtitle" style="border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(210, 210, 210); border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(210, 210, 210); background-color: rgb(244, 244, 244); padding-top: 15px; padding-right: 15px; padding-bottom: 15px; padding-left: 15px; ">اگرچه هوش از موضوعاتی است که در حوزه روان شناسی بسیار مورد بحث قرار گرفته است، تعریف استانداردی درباره آن وجود ندارد. شاید بتوان به صورت کلی هوش را توانایی آموخیتن و کاربرد مهارت هایی تعریف کرد که برای سازگاری موفقیت آمیز با نیازهای فرهنگ و محیط فرد لازم است.</div><div class="news_lead_bottom" style="height: 8px; background-image: url(http://www.bartarinha.ir/client/themes/fa/main/img/news_l_b_bg.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; margin-bottom: 8px; background-position: initial initial; background-repeat: repeat no-repeat; "><div class="news_bottom_right" style="float: right; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 8px; height: 8px; background-image: url(http://www.bartarinha.ir/client/themes/fa/main/img/inn_b_r_lid.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></div><div class="news_bottom_left" style="float: left; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 8px; height: 8px; background-image: url(http://www.bartarinha.ir/client/themes/fa/main/img/inn_b_l_lid.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></div><div class="wrapper" style="clear: both; height: 0px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "></div></div></div><div class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; margin-top: 10px; text-align: justify; line-height: 19px; font-family: Tahoma, Arial; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><div>آلفرد بینه در سال 1905 اولین آزمون هوش را طراحی کرد تا استعداد بالقوه دانش آموزان دبستانی نه چندان ثروتمند را برای مقاطع بالاتر آموزشی تعیین کند. اساسا بینه آزمونی را برای پیش بینی موفقیت دانشگاهی طراحی کرد.&nbsp;<br><br>متاسفانه، اگرچه هوش از موضوعاتی است که در حوزه روان شناسی بسیار مورد بحث قرار گرفته است، تعریف استانداردی درباره آن وجود ندارد. شاید بتوان به صورت کلی هوش را توانایی آموخیتن و کاربرد مهارت هایی تعریف کرد که برای سازگاری موفقیت آمیز با نیازهای فرهنگ و محیط فرد لازم است. وجه اشتراک بیشتر آزمون های هوشی آن است که ضریب هوش (IQ) انسان را اندازه گیری می کند. ضریب هوشی (IQ) به تنهایی نمی تواند هوش کلی افراد را اندازه گیری کند. زیرا IQ اساسا استعداد تحصیلی را اندازه گیری می کند.&nbsp;<br><br><div style="text-align: center; "><a href="http://bartarinha.ir/" style="color: rgb(24, 9, 166); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img alt="" title="" src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/8/8/42691_480.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "></a><br></div><br>به گفته هاوارد گاردنر، روان شناس مشهور دانشگاه هاروارد، هوش یک توانایی یک بعدی نیست. هوش های چندگانه وجود دارند. نظریه هوش چندگانه گاردنر توجه بسیاری را جلب کرده است. او هفت نوع اصلی هوش را معرفی کرد. تونی بوزان، نویسنده و محقق مشهور انگلیسی معتقد است که ده نوع هوش اولیه وجود دارد:<br><br style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">1 – هوش کلامی (زبانی):</span><br><br>به درک معنای واژه ها و استدلال از طریق کلمات اشاره دارد. شاعران، نویسندگان و سخنوران چیره دست به میزان زیادی این توانایی را دارند. موفقیت تحصیلی به این هوش بستگی دارد، بخش اعظم آزمون های پیشرفت و IQ این توانایی را می سنجیدند، در جوامع امروزی این هوش محور توجه است.<br><br style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">2 – هوش عددی:&nbsp;</span><br><br>نوعی توانایی ریاضی – منطقی است. دانشمندان، حسابداران و فیزیک دانان بیش از دیگران از این توانایی بهره مندند و موفقیت تحصیلی به آن بستگی دارد. بخش اعظم آزمون های IQ و پیشرفت براساس این توانایی بوده است، در جامعه تحسین برانگیز است، ولی دور از دسترس پنداشته می شود.<br><br style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">3 – هوش فضایی:&nbsp;</span><br><br>نوعی توانایی تجسم و عملیات فضایی است. بدون آن نمی توان اشکال پیچیده را دستکاری یا خلق کرد. صفحه آرایی ها، ساخت نمونه ها، ساختارها و طرح های گرافیکی به این هوش وابسته است. از طریق این هوش می توان نقشه را خواند و به مقصد رسید. مهندسان، ملوانان، معماران، مجسمه سازان، نقاشان، باغبانان و جراحان به وفور از این هوش بهره می برند.<br><br><div style="text-align: center; "><a href="http://bartarinha.ir/" style="color: rgb(24, 9, 166); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img alt="" title="" src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/8/8/42689_326.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "></a><br></div><br style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">4 – هوش میان فردی:</span><br><br>توایی مربوط به ارتباط با افراد و درک آنها. این هوش، به درک بهتر احساس و افکار دیگران منجر می شود. هوش بین فردی شاید پیچیده ترین توانایی و ضروری ترین ابزار برای موفقیت در زندگی باشد، مگر اینکه موفقیت صرفا کسب مدال های جهانی المپیاد ارزیابی شود. فروشندگان موفق، سیاستمداران، معلمان، مشاوران، رهبران مذهبی و رهبران دیگر گروه ها باید هوش میان فردی بالایی داشته باشند.<br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">5 – هوش درون فردی:&nbsp;</span><br><br>چنان که گفتیم هوش میان فردی توانایی درک و سروکار داشتن با دیگران است، بنابراین هوش درون فردی توانایی درک و سروکارداشتن با خود است. نام دیگر این هوش، بینش شخصی است. درک خود برای همه ما بسیار مهم است. افرادی که با خود سازگارند هوش بین فردی زیادی دارند و کسانی که با خود در جنگ اند، در این بخش کاستی دارند. این هوش ضرورتا توام با دیگر هوش ها نیست. برای مثال برخی از افراد هوش عددی و کلامی بالایی دارند، اما رفتارهای خودتخریبی زیادی از خود نشان می دهند. هیچ یک از استعدادها و توانایی های ممتازشان در دیگر حیطه ها به شادی آنان نمی انجامد. زیرا یا هوش بین فردی آنان نقص دارد یا اینکه کاملا کاربردی (عملیاتی) نیست. به منظور موفقیت در زندگی، باید از خطاهای خود آگاه شویم و آرزوها و ویژگی های شخصی خود را ارزیابی کنیم. البته مشاوره با افراد متخصص به رشد هوش میان فردی و بین فردی کمک می کند.<br><br style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">6 – هوش فیزیکی (جسمی):</span>&nbsp;<br><br>هوش فیزیکی توانایی استفاده درست از بدن و حرکات بدن است. برخی بر این باورند که ورزشکاران افراد باهوشی نیستن دو باید از طریق بازی کردن در گروه ورزشی پیشرفت کنند. اما در حقیقت، ورزشکاران ماهر، هوش فوق العاده ای دارند. ورزشکاران المپیک باهوش اند. هوش بدنی توانایی بالا و پیچیده ای محسوب می شود، زیرا نیازمند محاسبات زیاد، حرکات هماهنگ، تعادل ظریف، وضعیت مناسب اندام و فضاسازی در جهت هماهنگی با بدن شخص است.<br><br style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">7 – هوش حسی:&nbsp;</span><br><br>منظور از این هوش، توانایی استفاده از حواسی مانند بینایی، شنوایی و بویایی است. بسیاری از ما توانایی استفاده کامل از حس خود را نداریم. می بینیم، ولی مشاهده نمی نکیم؛ می شنویم، ولی گوش نمی دهیم؛ و لمس می کنیم، اما احساس نمی کنیم. ما در فضایی مه آلود زندگی می کنیم. برای آزمون این گفته یک چشم خود را ببندید. ملاحظه کنید با یک چشم چه میزان کمتر می بینید. متاسفانه، بیشتر اوقات ناخواسته این کار را انجام می دهیم. ما برای مدیریت محیط از حس های خود به طور کامل بهره نمی گیریم.<br><br><div style="text-align: center; "><a href="http://bartarinha.ir/" style="color: rgb(24, 9, 166); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img alt="" title="" src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/8/8/42688_364.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "></a><br></div><br style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">8 – هوش معنوی:&nbsp;</span><br><br>این هوش توانایی به وجود آوردن زندگی متعادل با جهان، طبیعت و محیط اطرافمان است. یعنی توانایی زیندگی هماهنگ با همه انسان ها و موجودات دیگر. هونش معنوی یعنی باورکردن قدرت خداوند، علاقه به انسانیت و پذیرش حضور یک قدرت والاتر. ثمره این هوش، عشق عالمگیر، مهربانی و ملاطفت به عنوان بخشی از ویژگی شخص است. انبیا، قدیسان و سایر رهبران معنوی دارای چنین هوشی بوده اند. اگر شما این خصیصه را دارید، باهوش اید.<br><br style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); ">9 – هوش خلاقانه:&nbsp;<br><br></span>توانایی توجه به موضوعات، اتفاقات و مسائل به شیوه ای کاملا تازه و بدیع حاصل این هوش است. افکار خلاق در مقابل افکار متعارف قرار می گیرند. گاهی بعضی از راه حل ها تنها می تواند از یک ذهن خلاق نشات بگیرد. وقتی می گوییم مشکلی قابل حل نیست، منظورمان این است که مشکل از طریق منطق متعارف قابل حل نیست، اما شاید این مشکلات با رویکرد متفاوت به مشکل قابل حل باشد. مثالی از قانون جاذبه زمین می زنیم. همه مردم می بینند که سیب از درخت می افتد، اما نیوتن افتادن سیب از درخت را از دریچه دیگری دید و نیروی جاذبه را کشف کرد.<br><br>آزمون های IQ و کلامی براساس تفکر و منطق متعارف است. در تفکر و منطق متعارف برای هر پرسش تنها یک پاسخ وجود دارد. اگر شما آن پاسخ خاص را بدهید، نمره می گیرید. تفکر خلاق یعنی دادن پاسخ های متفاوت؛ پاسخ هایی که از روی عادت به ذهن ما نمی آیند. به همین سبب معمولا افراد خلاق در دوران تحصیل مشکلاتی دارند. آنها اغلب به پاسخ هایی فکر می کنند که برای دیگران نامعقول و عجیب است.<br><br><div style="text-align: center; "><a href="http://bartarinha.ir/" style="color: rgb(24, 9, 166); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; "><img alt="" title="" src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/8/8/42690_144.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; "></a><br></div><br style="color: rgb(128, 0, 0); font-weight: bold; "><span style="color: rgb(128, 0, 0); font-weight: bold; ">10 – هوش هوش ها:</span>&nbsp;<br><br>توانایی استفاده از سایر هوش ها و قابلیت استفاده از شیوه ای هدفمند، حاصل این هوش است. هیچ یک از ما سطوح کافی از این هوش را نداریم. بسیاری از ما حتی آنچه را که کسب کرده ایم نمی شناسیم. بسیاری با استعدادند و توانایی فوق العاده ای دارند، اما به ندرت به طور کامل از آن بهره می برند. اغلب مردم اولویت ها را نادیده می گیرند و زمانی طولانی را روی موضوعات ناچیز و بی نتیجه تلف می کنند.<br><br>بنابراین به نظر می رسد ده نوع هوش وجود دارد، شاید هم بیشتر، بهتر است بگوییم «چندین» هوش. دقیقا نمی دانیم چه تعداد. برای نمونه گاردنر نوع دیگری از هوش را شناسایی کرد: هوش موسیقی، نوابغ موسیقی که از کودکی توانایی فوق العاده ای در این زمینه از خود نشان می دهند دارای این هوش اند. همه افراد ترکیبی از این هوش ها را دارند. در یک برهه زمانی در یک جامعه خاص، برخی از هوش ها از دیگر هوش ها باارزش ترند.<br><br>خود را بشناسید و هوش های خود را پرورش دهید. علاوه بر این هوش ها سیال اند. به عبارت دیگر می توانید با تلاش هدفمند در بسیاری از زمینه ها هوش خود را ارتقا دهید. همه انسان ها به نوعی باهوشند، تنها داشتن مدال المپیاد نشان باهوش بودن افراد نیست.<br><br><div style="text-align: right; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; "><span style="color: rgb(128, 0, 0); ">منبع:</span>&nbsp;نشریه پیام مشاور</span></div><p dir="rtl"><span style="font-weight: 700; font-size: 10pt; "><a title="باز نشر اختصاصی : Bartarinha.ir" href="http://www.bartarinha.ir/" style="color: rgb(128, 0, 0); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-family: Tahoma; text-decoration: none; font-size: 9pt; ">باز نشر:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); ">مجله اینترنتی Bartarinha.ir</span></a></span></p></div></div> text/html 2011-09-11T19:24:13+01:00 bayaddanest.mihanblog.com omid 100 حقیقت در زندگی که به دردمون میخوره http://bayaddanest.mihanblog.com/post/310 <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 242, 242); "><br><br>1 – افرادی که بیشترین وقت خود را صرف زندگی دیگران می‏کنند (مشاوره، راهنمایی و …)، از رسیدن به زندگی خود باز می‏مانند.<br><br>۲ – کسانی که می‏گویند “من نباید این راز را فاش کنم اما فقط به تو می‏گویم” دقیقا راز شما را نیز به همین صورت برای دیگران بازگو می‏نمایند.<br><br>۳ – گفتن حقیقت مهم است؛ این مهم نیست که ما راست می‏گوییم و دیگران اشتباه می‏کنند.<br><br>۴ – هیچ هدفی بدون طی کردن مسیر و راه آن دست یافتنی نیست.<br><br>۵ – کسانی که سر خود را مانند کبک در برف فرو می‏برند در واقع لگد دیگران را به جان می‏خرند.<br><br>۶ – آنچه که در ظاهر هر شخص می‏بینیم، به ندرت دقیقا همان چیزی است که آن شخص واقعا هست.<br><br>۷ – جرات و شهامت این نیست که روبروی شیر بایستیم بلکه این است که بفهمیم چطور می‏توان از شر او جان سالم بدر برد.<br><br><a href="http://kelidasrar.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(186, 34, 15); "><br></a><a href="http://kelidasrar.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(186, 34, 15); ">۞ مجموعه اینترنتی کلید اسرار&nbsp; ۞</a><a href="http://kelidasrar.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(186, 34, 15); "><br></a>۸ – ما از هموناول پدر و مادر زاده نشده‏ایم، بلکه باید بیاموزیم که چطور می‏توان پدر و مادر بود.<br><br>۹ – کلماتی که بر زبان جاری می‏گردند، قدرت خود را از ما گرفته‏اند – از خود هیچ قدرتی ندارند.<br><br>۱۰ – افراد خردمند در سکوت به سر می‏برند تا بیش از هر چیز صدای تمنای خود را بشنوند.<br><br>۱۱ – فرشته ها به زمین نمی‏آیند تا ببینند ما چه می‏کنیم بلکه می‏آیند تا به ما بگویند چه کار بهتر است انجام دهیم.<br><br>۱۲ – هیچ چیز مانند ارتباط و وابستگی با دیگران، با تمام وجود، به درد انسان نمی‏خورد.<br><br>۱۳ – در واقع ما هیچچ چیز را کنترل نمی‏کنیم مگر رفتار و کردار و تصمیمات خودمان.<br><br>۱۴ – هیچ کس نمی‏تواند ما را شاد کند جز خودمان. (اگر بخواهیم)<br><br>۱۵ – این یک اشتباه بزرگ است اگر از تجربیات خود درس نگیریم.<br><br>۱۶ – من هیچ چیز نمی‏دانم، به من بیاموزید؛ من هیچ چیز نمی‏شنوم، به من بگویید؛ من هیچ چیز نخواهم دید، به من نشان دهید – ما با هم پیروزیم.<br><br>۱۷ – پشیمانی از آن دسته چیزهایی است که ما به اشتباه آن را انتخاب می‏کنیم.<br><br>۱۸ – آنچه در قلب خود می‏پرورانیم، همان است که در زندگی ان دنیا در دستان خود داریم.<br><br>۱۹ – تنها به این دلیل که بذری را که کاشته ایم نمی‏بینیم، نمی توانیم بگوییم چیزی از اینجا بیرون نمی‏آید.<br><br>۲۰ – جنسیت واقعی وجود ندارد. هر کسی قسمتی از روحیات جنس مخالف را در خود دارد.<br><br>۲۱ – تجربیات شما، تجربیات شما هستند؛ شخصیت شما نیستند.<br><br>۲۲ – فرض کردن‏ها از تنبلی ما در جستجوی حقیقت سرچشمه می‏گیرند.<br><br>۲۳ – هیچ کس به طور کامل بی‏طرف نیست.<br><br>۲۴ – خانوادۀ ما تنها جایی نیست که ما در ان متولد شده ایم گاهی یک دست باز و رویی گشاده نیز ما را متولد می‏کند.<br><br>۲۵ – شما همیشه راه درست را نمی‏پیمایید.<br><br>۲۶ – فروتنی و تواضع، در واقع توانایی پذیرفتن خطاست.<br><br>۲۷ – توانایی یک مرد آن چیزی نیست که در جیبش دارد، بلکه آن است که بر دوشش دارد.<br><br>۲۸ – اگر شما یک قدم مثبت بردارید، کائنات ۱۰۰ قدم به سمت شما می‏آیند.<br><br>۲۹ – اگر می‏خواهید بدیها سرتان نیاید، نخواهید سر دیگران آید.<br><br>۳۰ – اگر می‏خواهید با حقیقت سر و کار نداشته باشید، همیشه در خیالات خود گم هستید.<br><br>۳۱ – فخرفروشی لباسی است که فقط تن احمقان می‏شود.<br><br>۳۲ – کسی که از همه بیشتر می‏داند، معمولا همان کسی است که کمتر حرف می‏زند.<br><br>۳۳ – هر کسی سزاوار ارزشمند شدن و معشوق دیگران بودن است.<br><br>۳۴ – هیچ کس جواب نهایی را به شما نخواهد داد، مگر خودتون.<br><br>۳۵ – شما تنها با ابزاری که دارید می‏توانید عمل کنید، پس به دنبال ابزار جدید وقت خود را تلف نکنید.<br><br>۳۶ – اگر خطاهای خود را خطا در نظر نگیریم، آنگاه با هر خطا راهی اشتباه را کشف کرده‏ایم.<br><br>۳۷ – این انسانها هستند که به زندگی معنا می‏دهند و نه اشیاء.<br><br>۳۸ – همیشه سوالاتی هستند که جوابشان ناپیداست و بزودی جوابشان پیدا خواهد شد.<br><br>۳۹ – در حال حاضر نه آینده وجود دارد و نه گذشته، زندگی جاریست.<br><br>۴۰ – اگر بخواهید، اسکلت همیشه در کنج کمد منتظر شماست تا شما را بخورد.<br><br>۴۱ – وقتی صحبت می‏کنیم، صدای هیچ کس را نمی‏شنویم.<br><br>۴۲ – والدین نباید کوچکترها را در برابر تصمیمات زندگی مسئول بدانند.<br><br>۴۳ – اینکه پدران ما چه کاره بوده‏اند مهم نیست، مهم این است که ما چه خواهیم کرد و چه خواهیم شد.<br><br>۴۴ – اگر فکر می‏کنید که باید همین الآن بگویید، پس بگویید و اگر می دانید که باید کاری را الآن انجام دهید، پس انجام دهید.<br><br>۴۵ – هر تغییری نیاز به حرکت دارد.<br><br>۴۶ – کمک دیگران به معنای انجام تمام و کمال کار ما نیست.<br><br>۴۷ – اینطور نیست که هر کسی شما را دوست بدارد ولی شما می‏توانید هر کسی را دوست داشته باشید.<br><br>۴۸ – اگر کاری را همیشه برای کسی انجام دادید، او هرگز آن کار را یاد نخواهد گرفت.<br><br>۴۹ – هیچ چیز بیشتر از خنده مسری و واگیردار نیست.<br><br>۵۰ – بهترین هدیه ‏ای که می‏توان به دیگران داد، وقت و صبر خودمون است.<br><br>۵۱ - زیبایی محض با چشم قابل مشاهده نیست، بلکه با فکر و دل دیده می‏شود.<br><br>۵۲ – هر کسی بذر کمال را در وجودش دارا می‏باشد، اما کمتر کسی می‏تواند آنرا پرورش دهد.<br><br>۵۳ – تنها راه پایان دادن به مشاجره‏ها، پیدا کردن یک راه حل است.<br><br>۵۴ – هر عملی که انجام می‏دهیم و هر حرفی که میگوییم به ما باز می‏گردد اما نه به گونه‏ای که انتظارش را داشتیم.<br><br>۵۵ – اگر یک پله از نردبان شکست، با کمی زحمت پا را باید بالاتر گذاشت.<br><br>۵۶ – هرگز کلمات ناگفته را در اتاق دربسته محبوس نکنید.<br><br>۵۷ – هرکس بیش از آنچه خود را می‏شناسد است.<br><br>۵۸ – از هر چه بترسیم اسیرش می‏شویم.<br><br>۵۹ – نیازمندترین انسانها حریص‏ترین آنهاست.<br><br>۶۰ – آنچنان خیال کنید که گویا تا ابد زنده‏اید و انچنان عمل کنید که گویا امروز می‏میرید.<br><br>۶۱ – بخندید همچنانکه نفس می‏کشید و دوست داشته باشید همچنانکه زندگی می‏کنید.<br><br>۶۲ – هیچ کس نمی‏تواند بازگردد و شروعی جدید را رقم بزند اما هر کسی می‏تواند شروع کند و پایانی خوش را بسازد.<br><br>۶۳ – مهمترین چیزها در زندگی چیزی نیستند که قابل لمس باشند.<br><br>۶۴ – زیباترین عکسها در اتاقهای تاریک ظاهر می‏شوند؛ پس هر موقع در قسمتی تاریک از زندگی قرار گرفتی بدان که طبیعت می‏خواهد تصویری زیبا از تو بسازد.<br><br>۶۵ – برف سنگینی بارید؛ درختی شکست، درختی زیباتر شد.<br><br>۶۶ – زندگی مانند بازی حکم است، مهم نیست که دست خوبی نداشته باشیم، مهم این است که یار خوبی داشته باشیم.<br><br>۶۷ – از کوتهی ماست که دیوار بلند است.<br><br>۶۸ – از شیشۀ جلو به زندگی نگاه کنید نه از آینۀ رو به عقب.<br><br>۶۹ – به خاطر ترساندن موش خانه‏ات را آتش نزن.<br><br>۷۰ – هنر زندگی کردن، هنر نقاشی کردن بدون پاک کردن است.<br><br>۷۱ – بهترین لذت زندگی انجام دادن عملی است که دیگران می‏گویند نمی‏توانیم.<br><br>۷۲ – هر روز از زندگی معجزه است. من روزم را هدر نمی‏دهم. من قدر معجزات را می‏دانم.<br><br>۷۳ – آرام بنشین. تقلا نکن. بهار می‏آید و سبزه‏ها رشد می‏کنند.<br><br>۷۴ – اینکه چه می‏اندیشیم، چه می‏دانیم و به چه اعتقاد داریم مهم نیست. مهم این است که چه می‏کنیم.<br><br>۷۵ – از زندگی هر انچه لیاقتش را داریم به ما می‏رسد نه آنچه آرزویش را داریم.<br><br>۷۶ – از آنجا که زندگی آینۀ وجود ماست، فقط با تغییر ما تغییر می‏کند.<br><br>۷۷ – ساعتی که خراب است، در هر روز دوبار زمان را درست نشان می‏دهد.<br><br>۷۸ – هرگاه در زندگی خانه‏ای از یخ ساختی، بر آب شدنش گریه نکن.<br><br>۷۹ – برای انسانهای بزرگ چون بر این باورند که : یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.<br><br>۸۰ – آرزوهایت را یک جا یادداشت کن و یکی یکی از خدا و کائنات بخواه. خدا و کائنات یادشان نمی‏رود اما تو یادت خواهد رفت آنچه را که امروز داری، آرزوی دیروزت بوده است.<br><br>۸۱ – برگ در انتهای زوال می‏افتد و میوه در انتهای کمال. بنگر که چون برگی زردی یا سیبی سرخ؟<br><br>۸۲ – اگرنتوانستی کسی را ببخشی از بزرگی گناه او نیست، از کوچکی دل توست.<br><br>۸۳ – به کسی که در جستجوی حقیقت است ایمان آور و به کسی که حق را یافته است شک کن.<br><br>۸۴ – ما آمده‏ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر قیمتی زندگی کنیم.<br><br>۸۵ – هر کس چرای زندگی را یافت با هر چگونه‏ای خواهد ساخت.<br><br>۸۶ – سخن نیک را از گویندۀ آن بگیرید هر چند خود بدان عمل نکند.<br><br>۸۷ – ناتوانترین مردم کسی است که نتواند دوستی پیدا کند و ناتوانتر از او کسی است که دوستان خود را از دست بدهد.<br><br>۸۸ – چون عقل کامل گردد، سخن گفتن کمتر شود.<br><br>۸۹ – صبحگاهان به جستجوی روزی درآیید که برکت و موفقیت در صبح زود نهفته است.<br><br>۹۰ – به بار نشستن هر کار نیازمند ۱۰۰۰ روز صبر است.<br><br>۹۱ – راز موفقیت در این است که با طبیعت و کائنات هماهنگ باشیم و در مسیر موجهای زندگی لذت ببریم.<br><br>۹۲ – موفقیت یک مسیر است و نه هدف.<br><br>۹۳ – موفقیت بیشترین و بهترین استفاده از آن چیزی است که هم اکنون داریم.<br><br>۹۴ – شکست موفقیت است، اگر از آن درس بگیریم.<br><br>۹۵ – موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم بلکه این است که یک اشتباه را دوبار مرتکب نشویم.<br><br>۹۶ – موفقیت دستیابی به آن چیزی است که می‏خواهیم و شادمانی خواستن آن چیزی است که بدست می‏آوریم.<br><br>۹۷ – موفقیت توانایی پرش از شکستی بر شکستی دیگر است بدون اینکه خسته شویم.<br><br>۹۸ – من می‏دانم که تمام هستی برای من خلق شده. پس نگران نیستم و تمام هستی را یار و یاور خود می‏بینم.<br><br>۹۹ – بازی زندگی بازی بومرنگهاست. مراقب بومرنگ خود باشیم که به کدام طرف پرتاب می‏شود.<br>۱۰۰ – تفکر مثبت اساس هر موفقیت است.</span> text/html 2011-07-04T13:38:39+01:00 bayaddanest.mihanblog.com omid آشنایی با برخی انواع رژیم های غذایی معتبر در جهان http://bayaddanest.mihanblog.com/post/309 <p>آدمها معمولا از وضعی که دارند راضی نیستند. کسی که چاق است دوست دارد لاغر باشد و کسی که لاغر است ، تمام سعی خود را می کند که چاق شود.البته در دنیای ماشینی و بی تحرک امروزی که آدمها حتی حاضر نیستند دو قدم پیاده راه بروند، مشکل اصلی ، چاقی است و البته متاسفانه آدمهای چاق دوست دارند با کوتاه ترین راه به هدف خود برسند؛ قرصهای لاغری ، داروهای گیاهی ، توصیه های غیرعلمی اطرافیان و...ولی باید بگوییم که این راهش نیست. از نظر علمی رژیمهای غذایی خاصی وجود دارد که باتوجه به وضعیت هر فرد، از سوی متخصص تغذیه ، توصیه می شود.<br>تعداد این رژیمها بسیار زیاد است ، اما ما چند مورد از معروف ترین آنها را برای آشنایی شما مورد بحث قرار می دهیم. یادتان باشد رژیم غذایی باید با نظر متخصص تغذیه و باتوجه به شرایط هر فرد، تعیین شود.رژیم کم کربوهیدرات اساس این رژیم مصرف کم مواد دارای کربوهیدرات است. مواد حاوی کربوهیدرات از شکر و قند و مربا گرفته تا سیب زمینی و انواع برنج و ماکارونی باید در حداقل میزان مصرف شوند یا اصلا مصرف نشوند.توصیه این رژیم به افراد به این شرح است: با هر وعده غذایی ، مواد پروتئینی مصرف کنید. تقریبا به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خودتان ، باید ۳ گرم پروتئین مصرف کنید یعنی اگر شما ۸۰ کیلوگرم هستید، باید هر روز ۲۴۰گرم پروتئین دریافت کنید.برای این که وزن بدنتان کم شود، باید مصرف مواد دارای کربوهیدرات را به حداقل برسانید. یعنی بیشتر از صفر تا ۳۰ گرم در روز مواد کربوهیدرات دار مصرف نکنید.سعی کنید تا جایی که ممکن است ، از سبزیجات و میوه های خام بیشتر استفاده کنید. از مصرف هر نوع ماده غذایی کربوهیدرات دار سفید مثل سیب زمینی ، برنج ، نان ، آرد، شکر، ذرت بوداده و غیره به طور کلی اجتناب کنید. البته گل کلم ، شلغم و ترب سفید اگرچه سفیدند، ولی شامل این قانون نمی شوند و هر قدر دلتان بخواهد می توانید از آنها استفاده کنید.صبحانه فقط میوه بخورید و بخصوص از میوه هایی استفاده کنید که شیرین نیستند مثل هندوانه ، توت فرنگی ، آلو و کیوی.نصف موز هم برای صبحانه شما کافی است. <br>مصرف خامه و کره ممانعتی ندارد، ولی باید بسیار بسیار کم مصرف شوند. بهتر است از روغنهای گیاهی استفاده کنید و به هیچ وجه روغن جامد و مارگارین مصرف نکنید.شام را حذف نکنید. شام را زود بخورید، اما به مقدار بسیار کم و البته یادتان باشد در هیچکدام از وعده های غذایی خود از کربوهیدرات استفاده نکنید یا اگر استفاده می کنید، میزان آن بسیار کم باشد. مثلا در طول روز دو تکه نان به اندازه کف دست کافی است و البته نان سفید توصیه نمی شود و باید از نان سنگک یا نان تهیه شده از آرد سبوس دار استفاده کنید.رژیم کم کربوهیدرات برای کاهش وزن بسیار مناسب است و این رژیم مورد تایید مجامع علمی معتبر جهان است.این که فرد برای چه مدت باید این رژیم را رعایت کند، با نظر متخصص تغذیه است. کاهش وزن با این رژیم حتمی است ، اما نگهداشتن وزن بعد از آن بسیار مهم است. در غیر این صورت دوباره وزن قبلی تشریف فرما می شود!باتوجه به این که عمده مصرف مواد غذایی در این رژیم حاوی مواد غذایی پروتئینی است (گوشت سفید مثل گوشت مرغ و ماهی که البته ترجیحا آب پز یا کباب شده باشند) اما هیچ مشکلی برای کلیه های سالم ایجاد نمی کند.<br>مصرف میوه و سبزیجات خام در این رژیم محدودیت ندارد. اگرچه اکثر میوه ها حاوی قند (کربوهیدرات) هستند، اما چون املاح معدنی ، ویتامین ، مواد فیتوشیمیایی و فیبر در این مواد فراوان است ، بدن با هیچ کمبودی روبه رو نمی شود. به عنوان مثال ناهار فرد در این رژیم می تواند شامل هویج آب پز، گل کلم ، باقلای پخته یا نخود فرنگی و یک تکه ماهی کباب شده باشد.خود فرد می تواند باتوجه به مزاج و امکاناتی که دارد، این ناهار را تغییر دهد؛ اما تقریبا می توان گفت مصرف برنج ، سیب زمینی ، انواع ماکارونی و لازانیا، شیرینی ، مربا و موادی از این قبیل ممنوع است.در صورتی که این رژیم را انتخاب کرده اید، بدانید که روزی نیم ساعت ورزش برای شما ضروری است. رژیم غذایی اورنیش که آن را دکتر دین اورنیش پیشنهاد کرده است ، یک رژیم کاملا شناخته شده در مجامع پزشکی است ؛ زیرا در جلوگیری از انسداد عروق قلبی بسیار خوب عمل می کند.رژیم اورنیش بسیار ساده است و انجام آن هم راحت است. اساس این رژیم بر مصرف غذاهای پرفیبر (سبزیجات و میوه جات) و کم چربی است ؛ زیرا نه تنها باعث کاهش وزن می شود، بلکه سلامت فرد را نیز تضمین می کند. </p><p>توصیه دکتر اورنیش ترکیبی از ورزش و رژیم غذایی است. رژیم اورنیش می گوید شما هر وقت گرسنه شدید، تا هر چقدر که دوست دارید می توانید موادغذایی زیر را مصرف کنید:حبوبات میوه جات غلات سبزیجات اما مواد زیر باید در حد متوسط مصرف شوند:لبنیات غیرچرب (بدون چربی) مثل شیر، ماست و پنیر بدون چربی و سفیده تخم مرغ غذاهای بدون چربی و کم کم وارد منطقه ممنوعه می شویم یعنی مواد زیر را اصلا نباید مصرف کنید:هر نوع گوشت چه سفید، چه قرمز، ماهی یا گوسفند روغن و موادغذایی حاوی روغن مثل مارگارین و مایونز زیتون دانه های روغنی (تخمه ها و آجیل) خامه و کره شکر، قند و محصولات حاوی آن مثل عسل و عصاره های شیرین موادغذایی آماده و تجاری (کنسرو یا غذاهای آماده) رژیم اورنیش را به راحتی می توانید به خاطر بسپارید.اگر این برنامه را رعایت کنید، کمتر از ۱۰ درصد کالری شما از راه چربی تامین می شود بدون این که نیازی باشد میزان چربی یا کالری را محاسبه کنید.به پیشنهاد رژیم اورنیش باید تعداد وعده های غذایی زیاد و حجم آن کم باشد. موادی که در این رژیم پیشنهاد می شود، معده شما را به سرعت پر می کند و شما کالری کمی مصرف می کنید. <br>علاوه بر آن باید روزی حداقل نیم ساعت ورزش کنید و از روش های تنش زدایی استفاده کنید تا آرامش فکری بیشتری داشته باشید.در رژیم اورنیش وقتی شما کالری کمی مصرف می کنید، میزان سوخت کالری نیز در شما کاهش می یابد و به یک کفه ثابتی می رسد یعنی ابتدا به سرعت وزن کم می کنید، اما بعد از مدتی مقدار کاهش وزن شما کم می شود.اما با توجه به این که در این رژیم میزان مصرف فیبر بالاست ، جذب غذا آهسته تر می شود و شما احساس پری می کنید و میل به غذای بیشتر ندارید.طبق این رژیم ورزش باید طولانی مدت ولی آرام آرام انجام شود تا چربی بدن را بسوزاند.اگر یک ورزش متعادل به طور منظم انجام شود، متابولیسم بدن به حالت متعادل درمی آید.در رژیم اورنیش به تقویت اعتماد به نفس فرد و توان او برای مقابله با تنش اهمیت زیادی داده می شود، به نحوی که در این رژیم اعتقاد بر این است که اگر روح شما تغذیه شود، کمتر پرخوری می کنید.معمولا در افرادی که زندگی پرمعنی دارند، پرخوری کمتر دیده می شود. <br>رژیم آتکینز این رژیم را هم دکتر آتکینز پیشنهاد کرده است و طرفداران زیادی دارد.آتکینز این قول را به مخاطبان خود می دهد: نه تنها شما وزن کم می کنید و گرسنه نمی شوید بلکه در جاده سلامت می افتید، حافظه شما تقویت می شود و از نظر سلامت به حد متعادل درمی آیید.این رژیم بر این اساس است که مردم چاق کربوهیدرات بسیار زیادی مصرف می کنند (مثل شکر، قند، نان سفید، برنج ، مربا و...) از طرفی بدن ما برای تولید انرژی ، چربی و کربو هیدرات را می سوزاند، اما ابتدا کربوهیدرات می سوزد. حالا اگر مقدار مصرف کربوهیدرات کم شود و چربی و پروتئین مصرف شود، بدن با سوزاندن چربی ذخیره ، وزن کم می کند.اکثر مردمی که از این رژیم پیروی می کنند، می خواهند وزن خود را حفظ کنند (وزن متعادل)، سالم بمانند و بیمار نشوند.<br>رژیم آتکینز توصیه می کند: در میزان مصرف غذا سختگیری بیش از حد نداشته باشید و خود را در مورد حجم غذا زیاد مقید نکنید، اما در مصرف نوع غذا به شدت محدودیت را رعایت کنید.شکر، قند، شیرهای مخلوط (مثل شیرکاکائو و...)، برنج سفید و آرد سفید اصلا نباید مصرف کنید.آتکینز به شما اجازه می دهد که از گوشت ، تخم مرغ و پنیر استفاده کنید! با این رژیم اشتهای شما به تدریج کم می شود.در این رژیم ، محور غذاهای شما بر اساس پروتئین و چربی خالص می چرخد. می توانید از گوشت قرمز، ماهی ، گوشت گوسفند و پنیر معمولی استفاده کنید.می توانید کره ، تن ماهی و روغن زیتون را هم نوش جان کنید. اما کربوهیدرات در دو هفته اول باید به شدت محدود شود (کمتر از ۲۰ گرم در روز).در این دو هفته تنها دو فنجان سالاد همراه با دو سوم فنجان غذای پخته حاوی سبزیجات ، کافی است در این دو هفته به طور ناگهانی کاهش وزن شروع می شود.لزومی هم ندارد کالری مصرفی خود را محاسبه کنید. بعد از دو هفته ، مصرف کربوهیدرات به صورت غذاهای غنی از فیبر (مثل هندوانه) آغاز می شود، اما اصلا از مواد شیرین مصنوعی (مثل شیرینی جات برنج سفید، نان سفید، سیب زمینی ، ماکارونی ، دسر و غیره) نباید استفاده کنید.یادتان باشد در این رژیم مصرف این مواد به طور کلی ممنوع است. <br>در ادامه باید سبزیجات ، میوه جات و غلات را بعد از دو هفته به رژیم غذایی اضافه کنید.بعد از رسیدن به وزن دلخواه با افزودن تدریجی و اندک کربوهیدرات ، وزن در حد متعادل نگه داشته می شود. در این رژیم به دلیل محدودیت شدید کربوهیدرات ، چربی های بدن سوزانده می شوند و به این دلیل فرد کمتر احساس گرسنگی می کند و به دنبال آن کمتر می خورد.در این رژیم به طرفداران توصیه می شود فعالیت جسمی خود را افزایش دهند. ضمنا به دلیل مصرف سبزی و میوه فراوان مشکل کمبود ویتامین وجود ندارد.البته رژیمهای غذایی بسیار زیادی هستند که می توان با آنها آشنا شد و یا تک تک ، هرکدام از آنها را به تفصیل مورد بحث قرار داد. هر قدر شما در این موارد بیشتر بدانید با آگاهی بیشتری رژیم مناسب را انتخاب می کنید.در صورتی که مایل به دریافت رژیم غذایی منحصر بفرد موسسه ما میباشید به اینجا مراجعه کنید و رژیم غذایی را سفارش دهید. <br></p> text/html 2011-07-04T13:21:33+01:00 bayaddanest.mihanblog.com omid معرفی ۸ وب‌سایت پانورامای ۳۶۰ درجه http://bayaddanest.mihanblog.com/post/308 <p>1.http://www.panedia.com/ .3 &nbsp;<a href="http://www.world-heritage-tour.org/">http://www.world-heritage-tour.org/</a> .2&nbsp; <a href="http://viewat.org/">http://viewat.org/</a> 4.http://www.panoguide.com/ . 6 &nbsp;<a href="http://www.arounder.com">http://www.arounder.com</a>&nbsp;&nbsp;.5 &nbsp;http://www.gigapan.org/ 7.http://www.panoramas.dk/ 8. <a href="http://www.360cities.net">http://www.360cities.net</a>&nbsp; </p> text/html 2011-06-27T14:02:23+01:00 bayaddanest.mihanblog.com omid اصول شیک پوشی http://bayaddanest.mihanblog.com/post/307 اغــلـب افــراد در انــتــخـاب لـبـاسـی کـه مـنـاسـب جـثــه آنـها بوده و همچـنـیـن چـگـونـگی سـت کـردن آنـهـا دچـار سردرگمی می باشنـد. در زیـر بـه اصـول کـلـی انتـخاب و هماهنگ کردن لباسها با یکدیگر میپردازیم.<br><br>▪ همواره لباسی را بپوشید که کاملا اندازه شما باشد.<br>▪ پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نمیکند.<br>▪ بیشتر سعی کنید تنها در زمانی که کمر باریکی دارید از کمر بند استفاده کنید.<br>▪ پارچـه هـای سـنگین مانـند پـشمـی، بافـتنی و چرمی شما را سنگین وزن تر جلوه میدهند.<br>▪ پارچه های سبک وزن مانند کتان، نخی شما را لاغر تر جلوه میدهند.<br>▪ رنگهای تیره شما را لاغر تر و کوچک تر میکنند.<br>▪ رنگهای روشن شما را بزرگتر و حجیم تر میکنند.<br>▪ لباسهای بالا تنه و پایین تنه یکرنگ شما را لاغر تر جلوه میدهند.<br>▪ لباسهای بالا تنه و پایین تنه با رنگهای متفاوت شما را بلند قد تر میکند.<br>▪ لباسهای یقه بلند گردن را کوتاه تر میکند.<br>▪ گردن بند کوتاه نیز گردن را کوتاه تر میکند.<br>▪ روسـری کـه به سـمت پـایین آویزان شـده باشد، قـد شما را بلند تر جلوه میدهد.<br>▪ خالکوبی پـیـرامـون گـردن و روی شــانـه هـا سبـب چهار شانه تر شدن شما میگردد.<br>▪ لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاق تـر و بـا خـطـوط عمودی شما را لاغر تر جلوه میدهـد.<br><br>بـرای لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید:<br>▪ لباسهای کاملا اندازه بپوشید لباسهای خیلی کوچـک و خیلی بزرگ تنها شما را چاق تر نشان میدهند.<br>▪ لباسهای یکدشت یکرنگ بپوشید. تـرجیـحا یـکرنـگ از سر تا نوک پا.<br>▪ از پـوشیـده لبـاسـهای با طرح برجسته و پارچـه هـای زمخت خود داری کنید.<br>▪ لباسهای تیره رنگ با پارچه های نازک و نرم بپوشید.<br>▪ شلوار را در ناحیه کمر بالا بیاورید نه پایین تر.<br>▪ کراوات با پهنای متوسط پوشیده و حتما طول آن تا کمر برسد.<br>▪ از پوشیدن لباسهای با نقش و نگار شلوغ خودداری ورزید.<br>▪ لباس با طرح راه راه عمودی بپوشید.<br>▪ از داشتن ملزومات بیش از حد خود داری کنید.<br>▪ کفش پاشنه بلند به پا کنید.<br>برای کوتاه تر و چاق تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید:<br>▪ لباسهای با رنگ متفاوت بپوشید.<br>▪ رنگهای روشن و پر رنگ بپوشید.<br>▪ کراوات پهن تر بپوشید.<br>▪ لباسهای چند لایه به تن کنید.<br>▪ کفش بدون پاشنه و ظریف بپوشید.<br>▪ شلوار تمام قد بپوشید.<br>▪ از پوشیدن لباسهای سرتاسر یکرنگ بپرهیزید.<br>▪ لباس با طرح راه راه عمودی و کراوات باریک نپوشید.<br><br><font color="#cc00cc"><b>● چگونه ست کنیم</b></font><br>▪ رنگ جوراب باید همرنگ و یا تیره تر از شلوار باشد.<br>▪ رنگ کمربند با رنگ کفش باید یکسان باشد.<br>▪ کـت و شلـوار خــاکستـری و سرمه ای با کفش مشکی، و کـت و شـلـوار قـهـوه ای و زیتونی با کفش قهوه ای ست است.<br><br><font color="#cc00cc"><b>● نکات ست کردن لباس برای زنان…</b></font><br>▪ زنان قد بلند<br>ـ از کمر بند پهن استفاده کنید.<br>ـ از دامن خیلی کوتاه و خیلی بلند پرهیز کنید.<br>ـ بهتر اسـت پـیـراهن خـود را داخـل شـلـوار و دامـن تــو بگزارید تا خط عمودی کمرتان نمایانتر گردد.<br>ـ لباس نقش دار و طرح خطوط افقی بپوشید.<br>ـ دامن بلند و یا دمپا گشاد بپوشید.<br>ـ لباسهای سر تا پا یکرنگ نپوشید.<br>ـ از گردنبند و گوشواره کوچک استفاده نکنید.<br>ـ کیف دستی کوچک حمل نکنید.<br>ـ شلوار راسته بپوشید.<br>ـ تاپ نپوشید.<br>ـ کـفش پاشنه بلند نپوشید و از کفـش انـدکـی لـژ دار استفاده کنید.<br><br><font color="#cc00cc"><b>▪ زنان قد کوتاه و ریز نقش</b></font><br>ـ لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.<br>ـ از لباس هـای رنگارنـگ، ملزومات بــزرگ و شلوار دمـپا گشاد و یا پاچه های تا شده استفاده کنید.<br>ـ دامن کوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.<br>ـ لبـاس هـای یـکرنـگ و شـلوار راســته و لباس تــنـگ و ملزومات کوچک استفاده کنید.<br>ـ خطوط عمودی و لباسهای یقه هفت بدن را کشیده تر میکنند.<br>ـ کفش کمی نوک تیز بپوشید.<br>ـ کفش پاشنه بلند بپوشید.<br>ـ از کمر بند باریک استفاده کنید.<br><br><font color="#cc00cc"><b>▪ زنان چاق</b></font><br>ـ لباسهای یکدست یکرنگ بپوشید.<br>ـ از کت و ژاکت بلند با دکمه های باز استفاده کنید.<br>ـ از روسری شالی استفاده کنید.<br>ـ گردنبند دراز شما را لاغر تر میکند.<br>ـ کفش پاشنه بلند بپوشید.<br>ـ لـبـاس یقه هفت و قلبی شکل، گـردن را کشـیـده تـر میکند.<br>ـ ژاکت بلند بدون اپل بپوشید.<br>ـ لباسهای تیره رنگ بپوشید.<br><br><b><font color="#cc00cc">● نکات ست کردن لباس برای مردان…</font></b><br>▪ مردان قد بلند<br>ـ لباسهای یکدست یکرنگ نپوشید.<br>ـ لباسها و شلوارهای زیپدار نپوشید.<br>ـ کـت و شـلوار بـا خـطـوط راه راه بـا خـطـوط عـمــودی و کراوات باریک و ژاکت که طولش تا روی کمر است نپوشید.<br><br><font color="#cc00cc">▪ مردان قد کوتاه</font><br>ـ کفش بوت و ساق بلند نپوشید آنها شما را قد بلندتر نمیکنند.<br>ـ شلوار پاچه کوتاه و یا پاچه تا شده نپوشید.<br>ـ لباس آستین دار به تن کنید.<br>ـ از نقش و نگار عمودی راه راه عمودی و شلوار راسته و کراوات باریک استفاده کنید.<br><br><font color="#cc00cc"><b>▪ مردان لاغر</b></font><br>ـ کراوات باریک و پیراهن و یا تیشرت یقه هفت نپوشید.<br>ـ لباسهای براق و با خطوط عمودی و چسبان نپوشید.<br>ـ کت و شلوار اپل دار بپوشید.<br>ـ شلوار بگی بپوشید.<br>ـ پلوور حجیم و یقه اسکی بپوشید.<br><br><font color="#cc00cc"><b>▪ مردان چاق</b></font><br>ـ ژاکت اپل دار نپوشید.<br>ـ کراوات زرق و برق دار نزنید.<br>ـ دکمه پیراهن را تا انتها و بالا نبندید.<br>ـ ساعت باریک به دست نکنید.<br>ـ پلوور حجیم و یقه اسکی نپوشید.<br>ـ بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید.<br>ـ شلوار تنگ نپوشید.<br>ـ لباس با خطوط عمودی و کراوات یکرنگ استفاده کنید.<br>ـ از لباسهای تیره رنگ استفاده کنید.<br><br><font color="#cc00cc"><b>▪ مردان شکم بزرگ</b></font><br>ـ جلیقه و یا هر چیزی که روی شکم بیافتد و به آن فشار بیاورد را نپوشید.<br>ـ شلوار را روی شکم خود نیاورید.<br>ـ لباسهای براق و یا روشن نپوشید.<br>ـ لباسهای گشاد و تیره رنگ بپوشید.<br>ـ کراوات پهن بزنید که تا خط کمر بلند باشد.<br>ـ ژاکت و شلوار یکرنگ بپوشید text/html 2011-06-27T13:53:13+01:00 bayaddanest.mihanblog.com omid ترفندی برای کمتر شدن بگومگوها http://bayaddanest.mihanblog.com/post/306 زن و مرد پس از آنکه زندگی مشترک شان را آغاز می کنند بیش از هر چیز به اشتراک در انجام کارها فکر می کنند. آنها به مفهوم «ما» بیشتر از «من» فکر کرده و برای انجام مشترک کارها تلاش بیشتری می کنند اما در برخی خانواده هایی که سبک ناموفقی در زندگی شان دارند معمولاً مشاجرات و اختلافات خیلی زود آغاز می شود. زن از همکاری نکردن شوهرش در محیط خانه شکایت می کند و مرد از درک نامتقابل همسرش اعتراض دارد. این اختلافات گرچه ساده و بی اهمیت به نظر می رسد اما خود می تواند زمینه ساز اختلافات بزرگ تر زندگی شود. <br>بنابراین از نظر آسیب شناسی اجتماعی و روانی نخست باید بررسی کرد که چرا برخی از افراد در الگوی روابط زناشویی و همکاری در انجام کارهاشان ناموفق ترند؟! <br>روانشناسان معتقدند افرادی که الگوی تعریف شده ای برای انجام کارهای مشترک در ابتدای زندگی شان ندارند معمولاً اختلافات فکری بیشتری در آینده پیدا می کنند. زوج های جوان در نخستین روزها و ماه های زندگی چون هنوز به انجام کارها به صورت مستقل عادت دارند معمولاً درخواست کمک یا همکاری از همسر خود نمی کنند اما در زندگی مشترکشان حجم کارها بالاتر رفته و آنها می بایست در عمل کارهای مربوط به دو نفر را انجام دهند. بنابراین یکی از زوجین ممکن است خیلی سریع احساس خستگی کند. <br>یکی دیگر از مشکلات این زوجین آن است که آنها علت خستگی و ناراحتی های فکری شان را هم برای همسرشان توضیح نداده و معتقدند همسر خود باید متوجه فعالیت های او شود. اما وقتی در عمل پیامی به همسر انتقال داده نشود سهل انگاری او در درک متقابل همسرش هم بعید نیست. <br>بنابراین توصیه اصلی بر این است که از همان نخستین روزهای زندگی زن و شوهرها ساعاتی را به فعالیت مشترک با هم در محیط خانه بپردازند. این فعالیت مشترک می تواند تمیز کردن خانه یا تغییر دکوراسیون در یکی از اتاق های منزل باشد. خرید برای خانه، آشپزی مشترک و... فعالیت های مناسبی است که همسران را به انجام مشترک کارها عادت می دهد. مهم ترین نکته ای که هیچگاه همسران نباید از نظر دور داشته باشند این است که نحوه بیان مسائل و تعامل با یکدیگر را یاد بگیرند. اگر از عهده انجام کاری برنمی آیند و یا احساس خستگی می کنند خیلی صریح موضوع را با همسرشان در میان گذاشته و به عنوان یک خواسته از او بخواهند تا کار مورد نظر را انجام داده و یا به او کمک کند. زندگی مشترک فقط انجام مشترک کارها نیست بلکه تعامل مشترک در آن نقشی اساسی تر دارد.<br> text/html 2011-06-02T09:21:40+01:00 bayaddanest.mihanblog.com omid مزایای بووســــه http://bayaddanest.mihanblog.com/post/305 در یک تحقیق اخیر انجام شده در دانشگاه لافایت، مقدار دو هورمون اصلی اکسیتوسین و کورتیزال را در 15 پسر و دختری که با هم رابطه صمیمانه عاشقانه‌ای داشتند قبل و بعد ازبوسه، و قبل و بعد از یک صحبت صمیمانه در حالیکه دستهای همدیگر را نگاه داشته بودند، اندازه گرفتند. محققین این آزمایش انتظار داشتند که در مقدار اکسیتوسین که بعنوان هورمون عاطفی و احساسی شناخته شده است، در هر دو گروه دخترها و پسرها افزایش ببینند.همچنین انتظارداشتند که درمقدارهورمون کورتیزال که به هنگام استرس زیاد می‌شود، کاهش ببینند چرا که بوسه عموما استرس را کاهش می دهد اما محققین از نتایج تحقیق متعجب شدند چرا که مقدار اکسیتوسین فقط در پسرها افزایش یافته بود ومقدارآن در دخترها چه پس از بوسه و چه پس از گفتگوی عاشقانه فرقی نکرده بود. به همین دلیل آنها دلایل دیگری را برای توجیه این نتایج آوردند که شاید دخترها به شرایط رمانتیکتری احتیاج دارند و فقط بوسه کافی نیست<BR><BR><FONT color=#ff0066><B>اولین بوسه</B></FONT><BR>پروفسور وان بیرنت رئیس بخش مردم شناسی دانشگاه تکزاس اظهار می دارد که: اولین بوسه عاشقانه برمی گردد به 1500 سال قبل از میلاد مسیح در هند. پیش از این زمان هیچ مدرک دیگری دال بر وجود بوسه های عاشقانه وجود نداشت. کلیه این نتایج از روی لوح های گلی، نقاشی روی دیواره های غارها و یا نوشته های روی پوست حیوانات بدست آمده است<BR>بوسه ای که امروزه به این شکل رواج پیدا کرده، برای اولین بار در میان رومی ها شهرت پیدا کرد. رومی ها در هنگام سلام کردن یکدیگر را می بوسیدند، انگشتر و حلقه ای که بر دست رهبران قومشان بوده را می بوسیدند و مجسمه های خدایان خود را نیز می بوسیدند و با این کار مطیع بودن و حس احترام خود را به طرف مقابل انتقال می دادند<BR>رومی ها به سرعت متوجه شدند که بوسه در شرایط مختلف می تواند معانی متفاوتی را در بر داشته باشد، به همین دلیل برای انواع بوسه ها، نام های مختلفی انتخاب کردند. به عنوان مثال اسکیولیم: بوسه از روی دوستی، باسیولیم: بوسه از روی احساس عشق و محبت، و سویولیم: بوسه عمیق که این روزها به مشهور شده<BR><BR><B><FONT color=#ff0066>تاثیر بوسه:</FONT></B><BR>1- تاثیر بوسه بر جسم آدمی به اندازه دوی صد متر است . وقتی کسی را می بوسیم 29 عضله فعال می شود<BR>2- همچنین بوسه ایمنی بدن را افزایش می دهد.<BR>3- بوسه تپش قلب را به 150 ضربه در دقیقه و فشار خون را به 180 میلیمتر جیوه افزایش می دهد.<BR>4- چشیدن و مکیدن از نیازهای پایه ای آدمی است ، بوسه مانند سیگار کشیدن یا خوردن و آشامیدن این دو نیاز را ارضا می کند.<BR>5- روانشناسان معتقدند زوج هایی که پس از چندین سال زناشویی هنوز یکدیگر را با عشق می بوسند رابطه ای پایدار و سالم دارند.<BR>6- بوسه بر طول عمر می افزاید و وقتی که دو نفر به لب های هم بوسه می زنند در آن لحظه کاملا با هم برابرند . احتمالا به همین دلیل بوسه نه تنها میل به همآغوشی را افزایش می دهد بلکه در آن لحظه آدمی احساس می کند جهان امن است و تنها نیست و زندگی معنی پیدا می کند، بوسه در این مفهوم یک سنت چندین هزار ساله است.<BR>7- بوسه یک عمل کاملاً دو طرفه بوده؛ تا ندهید نمی توانید بگیرید و بالعکس.<BR>8- با بوسیدن احساس خوبی به ما دست می دهد و دانشمندان معتقدند که ماهیت وجودی انسان به گونه ای است که در صورت تجربه یک بوسه منتظر بوسه ی بعدی خواهد بود. زمانیکه در وضعیت بوسیدن قرار می گیرد، غدد موجود در داخل دهان و جداره لب ها ماده شیمیایی را ترشح می کنند که همین ماده سبب ایجاد تمایل فرد به ادامه بوسیدن می شود.<BR>9- در تحقیقی که در سال 1997 در دانشگاه پرینستون انجام شد، محققان به این نتیجه دست پیدا کردند که مغز انسان دارای سلول های عصبی است که فرد را قادر می سازد تا در تاریکی لب های معشوقه اش را پیدا کند. تعجبی وجود ندارد که چرا بسیاری از زوج ها از بوسیدن یکدیگر در مکان های تاریک و کم نور لذت بیشتری می برند.<BR>10- پزشکان و روانپزشکان آلمانی در پی پژوهش های گسترده خود در این باره به این نتیجه رسیده اند که افرادی که هر روز صبح قبل از ترک کردن خانه، همسر خود را میبوسند کمتر دچار بیماری می شوند.<BR>11- همچنین افرادی که پس از بوسیدن خانه را ترک می کنند، کمتر احتمال وقوع تصادف دارند، 20 تا 30 درصد درآمد بیشتری نسبت به سایرین دارند و به طور متوسط 5 سال بیش از هم سن و سال های خود عمر می کنند.<BR>12- دکتر آرتور سازبو یکی از افرادی که در این تحقیقات نقش فعالی داشته معتقد است یکی از دلایل اصلی موفقیت تعداد بسیار زیادی از افراد این است که روز خود را با یک نگرش مثبت و دلچسب شروع میکنند و چه چیز می تواند مانند یک بوسه در انسان یک نگرش مثبت ایجاد کند.<BR>13- محافظت از دندان ها و جلوگیری از پوسیدگی<BR>دکتر پیتر گوردن رئیس اتحادیه دندانپزشکان انگستان اظهار می دارد: "پس از غذا خوردن، دهان پر از مواد شیرین شده و بزاق دهان حالت اسیدی پیدا می کند، این امر باعث بوجود آمدن پلاک بر روی دندان ها می شود. بوسیدن یک فرایند پاک کننده طبیعی است که به حفظ سلامت دندان ها کمک می کند، جریان بزاق دهان را افزایش بخشیده، و درصد ایجاد پلاک بر روی دندان ها را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد." من خودم این سوال ر از دندانپزشکم پرسیدم، او در ابتدا قدری خجالت کشید، اما نهایتاً صحت گفته های مرا تایید کرد.<BR>14- از بین بردن استرس<BR>یک بوسه عاشقانه، بهترین روش برای ریلکس شدن و از بین بردن استرس محسوب می شود. مایکل کی مکناب، مشاور روانی معتقد است: "زمانیکه لب ها در حالت بوسیدن قرار می گیرند، تقریباً دهان حالت لبخند زدن را به خود می گیرد، و از آنجایی که احساسات و حرکات بدنی انسان با هم ارتباط نزدیکی دارند، تقریباً غیر ممکن است که یک نفر هم لبخند بزند و هم استرس داشته باشد. در عین حال باید به این نکته هم توجه داشت که تنفس در زمان بوسیدن عمیق تر می شود، عضلات چشم شل شده و در راحت ترین حالت خود قرار می گیرند. این امر بهترین تکنیک برای قطع ارتباط با دنیای پر هیاهوی بیرونی و ریلکس شدن است.<BR>15- کاهش وزن<BR>چه مدت می توانید این کار را انجام دهید؟ برای اینکه تنها نیم کیلو وزن کم کنید باید 3000 کالری بسوزانید، یعنی چیزی در حدود 30000دقیقه یا همان 500 ساعت. یک بوسه عمیق و طولانی به شدت متابولیسم بدن را افزایش می دهد و سبب می شود تا مواد قندی با سرعت بیشتری در بدن سوزانده شوند. میزان کالری مصرفی، به شدت بوسه بستگی دارد، اما به طور متوسط می توان گفت که در هر 10 دقیقه 10 کالری مصرف می شود.<BR>16- تاخیر در فرایند پیری<BR>این مورد یکی از مهم ترین مزایای بوسیدن به شمار می رود. بوسیدن به شما کمک میکند تا قدرت ماهیچه های فک و چانه همچنان حفظ شود، به همین دلیل میزان ایجاد چین و چروک در آنها پایین کاهش پیدا می کند<BR>17- ایجاد و افزایش تناسب اندام<BR>خوب بهانه ای خوبی برای ورزش نکردن دستتان دادیم! در حین بوسیدن، قلب تند تر می تپد و ضربان آن افزایش پیدا می کند، در این زمان آدرنالین بیشتری آزاد شده و خون با سرعت بیشتری به تمام نقاط بدن پمپاژ می شود. می توان اظهار داشت که بوسیدن از جمله بهترین تمرین های قلبی – عروقی است<BR>18- تکلیفتان را با طرف مقابل روشن می کند<BR>در حین بوسیدن می توانید نیازهای جنسی همسرتان را ارزیابی کنید و ببینید تمایلی به ادامه ارتباط دارد یا خیر. روانشناسان معتقدند که اولین بوسه این امکان را برای شما فراهم می آورد که ببینید آیا با طرف مقابل همخوانی دارید یا نه. به نظر می رسد که "بو" تاثیر به یاد ماندنی در ضمیرناخودآگاه انسان ها بر جای می گذارد، بنابراین با تجربه اولین بوسه می توانید تشخیص دهید که فرمون شما با شخص مقابل هماهنگی دارد یا خیر و اگر اینچنین نبود در همان آغاز می توانید ارتباط خود را با او خاتمه بخشید.<BR>19- افزایش اعتماد به نفس<BR>البته اول مطمئن شوید که دندان هایتان ارتودنسی ندارند چون امکان آسیب رسیدن به دندان های خودتان و دهان طرف مقابل وجود دارد. به هر حال یک بوسه عاشقانه می تواند حس خوبی را در شما ایجاد کند. به صورت تئوری می توان این موضوع را اینچنین توضیح داد که در زمان بوسیدن، خوشحال هستید، و وقتی هم که خوشحال باشید احساس خوبی نسبت به خودتان پیدا خواهید کرد و این امر سبب افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس شما می شود.<BR><BR>علیرضا خدایی text/html 2011-06-02T09:15:23+01:00 bayaddanest.mihanblog.com omid توصیه‌های ضدِ سرطانی http://bayaddanest.mihanblog.com/post/304 <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG height=495 src="http://www.mobin-group.com/image/reg/images2/roozaane/1173/m83lsonyn3wp26k9ju1u.jpg" width=345 border=1></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><B><FONT color=#ff0066 size=3></FONT></B>&nbsp;</P> <P><FONT color=#3366ff><B>سیگار را ترك كنید:</B></FONT> كشیدن سیگار نه تنها می‌‌تواند احتمال ابتلا به سرطان ریه را افزایش دهد، بلكه سبب ابتلا به سرطان دهان، كلیه و پانكراس (لوزالمعده) نیز می‌شود. بنابر این اگر آماده نیستید كه سیگار را برای همیشه ترك كنید، حداقل میزان مصرف خود را كاهش دهید تا خطر ابتلا به انواع سرطان‌ها كاهش یابد.<BR><BR><FONT color=#3366ff><B>مصرف غلات را افزایش دهید: </B></FONT>مصرف ۲ واحد یا بیشتر غلات غنی و كامل در طول روز می‌‌تواند تا ۴۰ درصد احتمال ابتلا به سرطان پانكراس و ۵۰درصد احتمال ابتلا به سرطان پستان را كاهش دهد. بررسی‌‌ها همچنین حاكی از این موضوع است كه فیبر موجود در غلات می‌‌تواند از شما دربرابر ابتلا به سرطان كولوركتال حفاظت كند.<BR><BR><FONT color=#3366ff><B>وزنتان را پایین بیاورید:</B></FONT> ثابت شده كه بین اضافه وزن و ابتلا به ۶ نوع سرطان متفاوت از جمله سرطان سینه و كولون (روده) رابطه نزدیكی وجود دارد. در ضمن جالب است بدانید افراد چاقی كه به سرطان مبتلا می‌شوند، كمتر از سایرین به درمان‌ها جواب می‌‌دهند.<BR><BR><FONT color=#3366ff><B>ورزش كنید:</B></FONT> ورزش كردن نه تنها به كنترل وزن، بلكه به پیشگیری از ابتلا به انواع سرطان‌‌ها هم كمك می‌كند، حتی تا حدی می‌تواند برای افرادی كه نمی‌‌توانند سیگارشان را ترك كنند هم مفید باشد.<BR><BR><FONT color=#3366ff><B>مصرف آنتی‌‌اكسیدان‌ها را افزایش دهید:</B></FONT> مصرف میوه و سبزیجات نه تنها به كنترل وزن كمك می‌كند، بلكه به دلیل فیتوكمیكال‌ها و آنتی‌اكسیدان‌هایی كه دارند می‌‌توانند از ابتلای فرد به سرطان هم پیشگیری كنند.<BR><BR><FONT color=#3366ff><B>سیر بخورید:</B></FONT> اگرچه مصرف سیر و پیاز باعث ایجاد بوی بد دهان می‌شود، اما تحقیقات نشان می‌دهد سبزیجات این خانواده می‌تواند احتمال ابتلا به سرطان مغز استخوان، تخمدان، كلیه‌ و... را كاهش دهد.<BR><BR><FONT color=#3366ff><B>از پوست خود در برابر آفتاب محافظت كنید:</B></FONT> مواجهه طولانی ‌مدت با نور آفتاب می‌‌تواند احتمال ابتلا به سرطان پوست را افزایش دهد. برخلاف تصورات عمومی، برنزه كردن چه به روش طبیعی و چه سولاریوم بی‌‌خطر نیست. سعی كنید هر زمان از منزل خارج می‌شوید، ضدآفتاب با SPF مناسب استفاده كنید و اگر برای طولانی مدت بیرون می‌‌مانید، عرق كردید یا به شنا رفتید، هر چند ساعت یكبار كرم خود را تجدید كنید.<BR><BR><FONT color=#3366ff><B>تخم‌مرغ بخورید:</B></FONT> بررسی‌های اخیر پژوهشگران نشان می‌دهد مصرف تخم‌مرغ می‌تواند از ابتلا به سرطان سینه پیشگیری كند. محققان می‌‌گویند زنانی كه در هفته ۶ عدد تخم‌‌مرغ مصرف می‌‌كنند، ۴۴درصد در مقایسه با زنانی كه ۲ عدد یا مقدار كمتری در هفته تخم ‌مرغ می‌‌خورند، كمتر به سرطان سینه مبتلا می‌شوند. دلیل این موضوع نیز وجود ماده‌ای به نام كولین در زرده تخم ‌مرغ است.<BR><BR><FONT color=#3366ff><B>ویتامین D مصرف كنید:</B></FONT> درست است كه مصرف این ویتامین نمی‌‌تواند از ابتلا به همه سرطان‌‌ها پیشگیری كند، اما طبق بررسی‌ها می‌‌تواند احتمال ابتلا به سرطان سینه و كولون را كاهش دهد. ویتامین D در نور آفتاب و برخی ماهی‌های چرب وجود دارد</P> text/html 2011-06-02T09:10:20+01:00 bayaddanest.mihanblog.com omid خواندنی های زنانه http://bayaddanest.mihanblog.com/post/303 <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG height=507 src="http://www.mobin-group.com/image/reg/images2/roozaane/1173/z1vkzf5q8sa3c9g6te8u.jpg" width=338 border=1></P> <P><FONT color=#cc00ff><B><BR>:: پخت برنج برای خانم های کارمند</B></FONT><BR>خانم هایی که بیرون ازخانه کار می کنند و وقتی ظهر به خانه می آیند، فرصت پختن برنج را ندارند، و یا این که دوست ندارند از شب قبل برنج آماده کنند ،می توانند از این روش کمك بگیرند:<BR>صبح یا شب قبل برنج را آبكش کنید، البته کمی آن را خشك بردارید، سپس ته دیگ برنج را آماده کرده و برنج را داخل قابلمه بریزید و قابلمه را داخل یخچال قرار دهید، ظهر برنج را کمی آب و روغن دهید و آن را دم کنید حالا تا سالاد را آماده کنید، برنج هم دم کشیده است.<BR><BR><FONT color=#cc00ff><B>:: برای از بین بردن بوی سوختگی برنج<BR></B></FONT>1- یك تكه نان روی برنج قرار دهید و موقع کشیدن، نان را بردارید.<BR>2- یك عدد پیاز را پوست کنده و در داخل برنج فرو کنید پیاز بوی سوختگی را بخود می گیرد.<BR><BR><FONT color=#cc00ff><B>:: آب برنج برای بچه ها<BR></B></FONT>وقتی می خواهید برنج را آبكش کنید یك لیوان از آب آن را بردارید و با یكی دو قاشق ماست مخلوط کنید. این آب برنج درصورتی که شور نباشد برای بچه ها خیلی مفید است.<BR><BR><FONT color=#cc00ff><B>:: اگر برنج شما شور شد<BR></B></FONT>اگر قبل از آب کش کردن برنج متوجه شدید، که برنج شما شور شده است موقع آب کش کردن برنج آب بیشتر روی برنج داخل آبكش بریزید . اما اگر بعد از آب کش کردن برنج متوجه شوری آن شدید دیگر چاره ای برای برطرف کردن شوری آن ندارید. مگر اینكه خورش را بی نمك درست کنید.<BR><BR><FONT color=#cc00ff><B>:: اگر برنج شما بی نمك شد<BR></B></FONT>اگر بر اثر فراموشی برنجتان بی نمك شد اصلاً نگران نباشید، موقع کشیدن برنج مقدار مورد نیاز نمك را با مقدار بسیار کمی آب و روغن مخلوط کنید و روی برنج بریزید. با این کار بی نمكی برنج شما رفع می شود هرگز نمك را مستقیم در روغن نریزید، زیرا نمك در روغن حل نمی شود.<BR><BR><FONT color=#cc00ff><B>:: برای خوشمزه تر شدن شیر برنج<BR></B></FONT>اگرمی خواهید شیر برنج شما خوشمزه تر شود، برنج را با شیر خیس کنید. این کار باعث می شود که شیر برنج شما خوشمزه تر شود.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG height=507 src="http://www.mobin-group.com/image/reg/images2/roozaane/1173/idermfavr2hpm3kgsf3.jpg" width=338 border=0></P> <P><FONT color=#cc00ff><B>:: برای خوشمزه تر شدن شوید پلو<BR></B></FONT>برای اینكه شوید پلوی شما خوشمزه تر شود می توانید از ادویه ی مخصوص پلو که سبزرنگ است و ( در عطاری ها موجود می باشد) استفاده کنید بعد از آبكش کردن برنج کمی ادویه لابه لای برنج بپاشید.<BR><BR><FONT color=#cc00ff><B>:: از بین بردن بوی نامطبوع برنج<BR></B></FONT>اگر به هر دلیلی برنج خشك شما بو گرفت برنج را روی یك سطح پهن کنید. البته باید حتماً در سایه باشد تا بوی نامطبوع برنج از بین برود. زیرا اگر برنج را جلوی نورآفتاب قرار دهید باعث خرد شدن برنج می شود و برنج حالت خود را از دست می دهد و وقتی آن را داخل آب جوش می ریزید از هم پاشیده می شود.<BR><BR><FONT color=#cc00ff><B>:: بر طرف کردن بوی پیاز از کارد<BR></B></FONT>اگر کارد شما بوی پیاز می دهد ، با کارد هویج را حلقه حلقه ببرید . با این کار بوی پیاز از بین می رود.<BR><BR><FONT color=#cc00ff><B>:: تمیز کردن ظرفی که در آن غذا سوخته است<BR></B></FONT>اگرغذا به ته قابلمه چسبیده ، هرگز کارد، قاشق یا کفگیر فلزی برای پاك کردن آن به کار نبرید. کافی است آن را از آب گرم پر کنید و مقداری نمك نیز به آن اضافه کنید. اگرغذا خیلی محكم به قابلمه چسبیده است ، مقداری سرکه در آن بریزید و بجوشانید تا کاملاً پاك شود.<BR><BR><FONT color=#cc00ff><B>:: برای پاک کردن سس<BR></B></FONT>برای پاك کردن لكه ی سس با پارچه ی تمیزی که درون آب سرد فرو ببرید، پاك کنید و در صورت لزوم مقدار کمی از محلول آب و کف پودر رختشویی را به وسیله ی یك اسفنج به آرامی روی آن بمالید و سپس با یك پارچه ی تمیز و نم دار آن را پاك کنید.<BR><BR><FONT color=#cc00ff><B>:: دستگاه بخار پز درخانه<BR></B></FONT>برای ساختن این دستگاه ، یك قابلمه را آب کرده و آبكشی روی آن قرار دهید . سپس مقداری آب در قابلمه بریزید(به میزانی که آبكش با آب برخورد نكند) حالا هر ماده ای را که می خواهید بخار پز کنید، روی آبكش قرار دهید. اجاق گاز را روشن کنید تا مواد غذایی شما بخارپز شود.<BR><BR><FONT color=#cc00ff><B>:: راهی برای بهتر رنگ دادن زعفران<BR></B></FONT>برای اینكه زعفران شما بهتر رنگ بدهد می توانید از روش زیر کمك بگیرید: درون یك استكان کوچك به مقدار مورد نیاز زعفران ساییده بریزید و دو قاشق غذا خوری آب جوش به آن اضافه کنید. بعد از اینكه برنج را آبكش کردید و داخل قابلمه ریختید استكان حاوی آب و زعفران را در برنج فرو ببرید و دم کنی را روی قابلمه بگذارید. با دم کشیدن برنج ، زعفران هم دم می کشد و بهتر رنگ می دهد.</P> text/html 2011-06-02T09:00:48+01:00 bayaddanest.mihanblog.com omid بهبود وضعیت شغلی http://bayaddanest.mihanblog.com/post/302 <P class=style7 style="TEXT-ALIGN: center"><IMG height=304 src="http://www.mobin-group.net/image/reg/images2/peyk/52/u40wpafeywuosxpmhyle.jpg" width=350 border=1></P> <P><FONT size=2>انسان در هر مقطعی از زندگی می‌تواند کنترل بخشهایی از زندگی خود که در گذشته فراموش کرده است را احیا کند. اگر شما در زندگی حرفه‌ای، مسیر خود را گم کرده‌اید، نه تنها به تحلیل شخصی، بلکه به تجزیه و تحلیل شغلی نیز نیاز دارید. تجزیه و تحلیل شغلی و یافتن راهکارهای مناسب، چیزی به غیر از مشخص کردن اهداف نیست. در لغت نامه وبستر هدف را چنین معنا کرده‌اند: "پایان مسیری که در آن به کوشش پرداخته‌ایم، مقصد." <BR>کلید موفقیت مشخص کردن اهداف قابل دسترسی است. ممکن است رسیدن به این اهداف کوشش زیادی بطلبد، اما شما در نهایت میتوانید به آن دست یابید. در اینجا به چند روش موفقیت در این راه اشاره میکنیم: <BR><BR><FONT color=#ff3399><B>۱. مهارتهای خود را افزایش دهید: </B></FONT><BR>در یک کلاس ثبت نام کنید یا در سمیناری شرکت کنید. مهم این است که هدف آموزشی خود را در سطحی عادی و قابل دسترس تعیین کنید و همواره این مثل را به یاد داشته باشید: " اگر میوه‌ای کال و در حال رشد نباشید، یعنی رسیده اید و در شرف گندیدن هستید!" <BR><BR><FONT color=#ff3399><B>۲. درباره فن آوری جدید بیشتر بدانید: </B></FONT><BR>فن آوری روز، چیزی نیست که دوره‌اش بگذرد و تمام شود، اگر در استفاده از آن هنوز مبتدی هستید، مشکل جدی است. برقراری ارتباط مطابق با تکنولوژی، برای موفقیت در کار ضروری است. نقاط ضعف خود را مشخص کنید و در تقویت آنها بکوشید. <BR><BR><FONT color=#ff3399><B>۳. رزومه خود را به روز درآورید: </B></FONT><BR>عده بسیاری با این نظر مخالفند و عقیده دارند با توجه به زمان زیادی که برای تهیه رزومه صرف میشود، بهتر است تهیه آنرا به زمانی موکول کنیم که واقعا قصد تغییر شغل یا شکار فرصتهای تازه شغلی داریم. اما در این دوره و زمانه، تغیررات بسیار ناگهانی رخ میدهند و باید برای آن آماده باشیم. <BR><BR><FONT color=#ff3399><B>۴. یک زبان خارجی بیاموزید: </B></FONT><BR>این کار به خصوص در زمانی که در رابطه کاری مداوم با افراد خارجی هستید بسیار اهمیت دارد. اگر در حال حاضر به زبانی مانند انگلیسی تسلط دارید، بد نیست که به یادگیری زبان دیگری نیز بپردازید و برای مثال با مراجعین عرب زبان، ترک زبان و یا فرانسوی خود، لا اقل به زبان خودشان احوالپرسی کنید. فراگیری علم، دانش و حرفه های مورد علاقه در هر سنی که هستنید می‌تواند برای شما مفید باشد.</FONT></P> <P><FONT size=2><FONT color=#ff3399><B>۵. فایلهای کامپیوتری قدیمی، e-mail ها و قفسه پرونده‌ های خود را تمیز کنید. </B></FONT><BR>تمیز کردن کمد پرونده ها و فایلهای کامپیوتری روشی عالی برای بررسی مجدد اولویتها و به دست آوردن یک نمای کلی از آنچه واقعا اهمیت دارد، به شمار می‌آید. این کار نه تنها شروع تازه‌ای برای انجام وظایفتان به شمار میرود، بلکه با توجه به آنچه حفظ میکنید و آنچه دور میاندازید، میتوانید حجم کارتان را منظمتر از سابق سر و سامان دهید و به انجام برسانید. برای نظم بخشیدن به کارهایتان، تسلیم تبلیغات رنگارنگ شرکتهای کامپیوتری و نرم افزارهای بسیار پیچیده برنامه ریزی نشوید. بلکه باید با شناخت کافی از خودتان، ابزاری را به کار ببرید که بیشتر با آن آشنایید و با روحیه شما سازگار تر است. <BR><BR><FONT color=#ff3399><B>۶. با افراد آگاه در تماس باشید: </B></FONT><BR>بد نیست برای به دست آوردن تجربیات بیشتر و شناخت بهتری از شرکت، تولیدی یا حرفه خاص خود، دید وسیعتری پیدا کنید. شما با شناسایی بهتر عرصه های مختلف شغلی خود، میتوانید با اشخاصی ارتباط برقرار کنید که میتوانند دانسته‌های خود را به شما انتقال داده و در پیشرفت کارتان بسیار موثر باشند. <BR><BR><FONT color=#ff3399><B>۷. کتابهای پرفروش حرفه‌ای را مطالعه کنید:</B></FONT><BR>اهمیت آگاه بودن از الگوهای روز حرفه‌ای را دست کم نگیرید. حتا اگر این شناخت در حد قابلیت برقرار کردن مذاکره سالم با دیگران باشد. <BR><BR><FONT color=#ff3399><B>۸. هر هفته برای خود و خانواده وقت بیشتری بگذارید:</B></FONT><BR>بسیاری از مدیران موفق و تاثیرگذار، مخلوطی از روابط کار و خانواده را به برقرار کردن تعادلی بین این دو ترجیح میدهند. به روشهایی برای یکپارچه کردن این دو جنبه زندگی خود بیاندیشید. مثلا هر زمان امکان داشته باشد، خانواده خود را در سفرهای کاری همراه ببرید یا به جای اضافه کاری در عصر، به دیدن نمایش مدرسه فرزندتان بروید و یا مطالعات کاری خود را در کنار فرزند خود که مشغول انجام تکالیفش است یا همسرتان، انجام دهید. <BR><BR><FONT color=#ff3399><B>۹. پس انداز کنید: </B></FONT><BR>پس انداز برای دوران بازنشستگی بسیار مهم است، با دریافت هر حقوق، بلافاصله و قبل از خرج کردن آن، مبلغی-هر چند اندک- از آنرا در بانک بگذارید. این کار به شما آرامش فکری داده و شما را از آینده مطمئن نگه خواهد داشت. <BR><BR><B><FONT color=#ff3399>۱۰. خود را سلامت نگه دارید: </FONT></B><BR>راههایی برای ورزش با خانواده پیدا کنید و به آنچه میخورید توجه کنید. ببینید که چه فعالیتهایی به شادابی و نیرومندی شما کمک میکنند و تا حد امکان بیشتر به آنها بپردازید. </FONT></P> text/html 2011-05-30T08:52:13+01:00 bayaddanest.mihanblog.com omid هر آنچه در مورد تلویزیون های سه بعدی (3D TV) باید بدانید http://bayaddanest.mihanblog.com/post/301 با توجه به تولد تلویزیون های سه بعدی و افزایش همه روزه فناوری ها و انواع مختلف این تلویزیون ها، بسیاری از مصرف کنندگان هنوز درک درستی از فناوری های مرتبط با تلویزیون های سه بعدی و تفاوت بین انواع مختلف این تلویزیون ها ندارند. در ادامه هر آنچه درباره سه بعدی در تلویزیون می بایست بدانید را گردآوری کرده ایم تا با دانش بیشتر انتخاب درست تری داشته باشید.&nbsp;<BR>پیش از شروع &nbsp;این مقاله به شما پیشنهاد می کنیم جهت آشنایی با فناوری های مختلف سه بعدی و نحوه پخش تصاویر سه بعدی به مقاله "سه بعدی درخانه: تکنولوژی های پخش" مراجعه نمایید.<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>..: تلویزیون سه بعدی چیست؟</B></FONT><BR>تلویزیون سه بعدی (3D TV) نوعی از نمایشگر است که به مصرف کنندگان امکان می دهد تا برنامه های تلویزیونی، فیلم، بازی و ویدیوهای دیگر را بصورت برجسته و سه بعدی مشاهده کنند. این تلویزیون ها با فریب دادن چشم و مغز انسان بعد سوم و عمق را به تصاویر اضافه می کند. ابعاد تصویر سه بعدی نمایش داده شده در تلویزیون محدود به ارتفاع و عرض تلویزیون در حالت دو بعدی (2D) معمولی است.<BR>چطور یک تصویر سه بعدی توسط یک صفحه نمایشگر مسطح ایجاد می شود؟<BR>تلویزیون سه بعدی یا صفحه نمایش سه بعدی هر صحنه را در دو تصویر متفاوت یکی برای چشم راست و یکی برای چشم چپ نمایش می دهد. دو تصویر تمام صفحه می باشند و تقریبا شبیه به هم هستند و تنها کمی به راست یا چپ کج شده اند. از ترکیب این دو تصویر در ذهن، تصویر سه بعدی شکل می گیرد. وقتی این دو تصویر را بدون عینک مشاهده کنید دو تصویر ترکیب شده روی هم و بهم ریخته مشاهده خواهید کرد ولی وقتی از عینک مخصوص استفاده کنید این دو تصویر، یک تصویر سه بعدی را تشکیل می دهند.<BR>این سیستم بر یک فرایند بصری به نام Steropsis تکیه دارد. چشم های انسان بالغ حدود 2.5 اینچ &nbsp;با یکدیگر فاصله دارند و این موضوع باعث می شود هر چشم با زاویه متفاوتی تصاویر را مشاهده کند. دو تصویر نمایش داده شده در تلویزیون های سه بعدی نیز موضوعات را با کمی اختلاف زاویه در هر تصویر نمایش می دهند و ترکیب این دو تصویر با عینک در ذهن انسان بصورت عمق دار و سه بعدی ایجاد می شوند.<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>..: تلویزیون های سه بعدی با مدل های قدیمی سه بعدی چه تفاوت هایی دارند؟ </B></FONT><BR>بسیاری از مردم با روش آناگلیف (Anaglyph) آشنا هستند دراین روش از یک عینک که دارای صفحه های طلقی به رنگ آبی و قرمز است، استفاده می شود همانطور که می دانید فیلترهای رنگی مانع عبور نور هم رنگ خودشان می شوند. به عنوان مثال اگر با یک فیلتر قرمز به بیرون نگاه کنید نور هایی که هم رنگ همان فیلتر هستند را نخواهید دید. حال با استفاده از تکنولوژی های کامپیوتر ما می توانیم دو تصویر برای دو چشم را روی هم بیاندازیم. با این ترفند که مثلا برای تصویر سمت چپ از یک حاله قرمز و برای تصویر سمت راست از یک حاله آبی استفاده کنیم. در ابتدا این فناوری دارای کیفیت پایینی بود ولی با پیداش فناوری Blu-ray 3D و تلویزیون های Full HD 1080p کیفیت تصاویر بالا رفت. (اطلاعات بیشتر در مورد روش آناگلیف)<BR>روش جدیدی که در اکثر تلویزیون های سه بعدی استفاده می شود Active Shutter است در این روش به سرعت جلوی هر کدام از چشم ها یکی در میان مسدود می شود این امر در تلویزیون های 120 هرتز به بالا امکان پذیر است چون هر فریم دو بار و هر بار برای یک چشم نمایش داده می شود. عینک اکتیوشاتر نیز بسیارپیشرفته تر و گرانتر از عینک آناگلیف است چون زمانی که تصویر هر چشم پخش می شود با سیاه کردن شیشه عینک چشم دیگر، مانع مشاهده تصویر با آن چشم می شود این عینک ها دارای باتری و گیرنده هستند و بصورت بی سیم دستورات را دریافت می کنند. (اطلاعات بیشتر در مورد اکتیو شاتر)<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>..: سه بعدی در تلویزیون با سه بعدی در سینما چه فرقی می کند؟</B></FONT><BR>برخی تجربه مشاهده تصاویر سه بعدی نظیر IMAX 3D را در سینما داشته اند اکثر سینما ها از فناوری پلاریزه Passive استفاده می کنند. مهمترین تفاوت عملی بین تلویزیون های سه بعدی در خانه و پرده های سه بعدی سینما در سایز صفحه است. تصاویر در خانه بسیار کوچک تر تا سینما و تعداد کمتری در مقابل صفحه نمایش قرار می گیرند. همچنین حداقل فاصله بین بیننده و تلویزیون بسیار کمتر از وضعیت مشابه در سینما است.<BR>مهمترین برتری سه بعدی در تلویزیون و خانه کنترل کاربر بر شرایط پخش است برخی از تلویزیون های امکان تنظیم عمق تصویر و زاویه نمایش را فراهم می کنند تا کاربر بهترین تصویر سه بعدی را مشاهده کند.<BR>در CES 2011 تلویزیون های جدیدی معرفی شدند که به جای استفاده از فناوری اکتیوشاتر از فناوری پسیوآناگلیف استفاده می کنند. که هزینه کمتری را برای کاربر دارد و نیازی نیست برای هر عینک اضافه حدود 160 هزار تومان هزینه کرد. اطلاعات بیشتر در این مورد را می توانید در این مقاله مطالعه نمایید.<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>..: آیا همه می توانند تصاویر سه بعدی را مشاهده کنند؟</B></FONT><BR>خیر، براساس آمار گرفته شده توسط College of Optometrist in Vision Development حدود 5 تا 10 درصد امریکایی ها نمی توانند تصاویر سه بعدی را مشاهده کنند. این انسان ها نمی توانند عمق تصاویر سه بعدی را مشاهده کنند. برخی از این افراد وقتی عینک های سه بعدی را برروی صورت می گذارند تصاویر را دو بعدی می بینند و برخی دیگر دچار سردرد شدید می شوند.<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>..: آیا سه بعدی باعث سردرد می شود؟</B></FONT><BR>بسیاری از مردم تصاویر سه بعدی را بدون هیچ مشکلی مشاهده می کنند و دچار هیچ ناراحتی نمی شوند. اما برخی از مردم دچار سرگیجه و یا سردرد می شوند. راحتی بیینده یکی از مهمترین دغدغه های تولیدکننده های محتوای سه بعدی است. استفاده از افکت ها ی سه بعدی باعث خستگی ببینده می شود، حرکت سریع دوربین نیز باعث ایجاد بهم ریختگی و مات شدن تصاویر سه بعدی می شود. همچنین فیلم های سه بعدی که برای کودکان ساخته می شوند ساختار متفاوتی دارند چون فاصله بین چشمان کودکان کمتر از بزرگسالان است.<BR>در مجموع برخی از افراد پس مدتی از مشاهده تصاویر سه بعدی دچار سردرد می شود ولی این موضوع به محتوای فیلم های سه بعدی و موارد که در بالا ذکر شد ارتباط دارد. بسیاری نیز مشکلی با مشاهده تصاویر سه بعدی ندارند.<BR>آیا برای مشاهده تصاویر سه بعدی در تلویزیون همه باید از عینک استفاده کنند؟<BR>برای مشاهده تصاویر سه بعدی در تلویزیون های فعلی می بایست از عینک استفاده کرد یعنی هرکسی که بخواهد تصاویر را بصورت سه بعدی مشاهده کند باید عینک داشته باشد. در غیراینصورت در هر صحنه دو تصویر با کمی فاصله نسبت به یکدیگر مشاهده خواهید کرد. در حال حاضر فناوری وجود ندارد که تصاویر سه بعدی و دو بعدی را همزمان نشان دهد یعنی اگر عینک نداشته باشید تصاویر را دو بعدی و و اضح ببینید و اگر عینک داشتید تصاویر را سه بعدی ببینید.<BR>البته در CES 2011 تلویزیون های معرفی شدند که بدون نیاز به عینک نیز مشاهده تصاویر سه بعدی را برای بیننده ممکن می سازند این تلویزیون ها هنوز بصورت عمده وارد بازار نشده اند ولی در آینده شاهد این نمایشگر ها خواهیم بود. <P><FONT color=#cc3300><B>..: آیا برای مشاهده تصاویر سه بعدی نیاز به تلویزیون جدید دارم؟</B></FONT><BR>بله، دلایل مختلفی برای عدم پخش تصاویر سه بعدی و یا عدم امکان ارتقاء تلویزیون دو بعدی به سه بعدی وجود دارد، ارسال تصاویر سه بعدی نیاز به پهنای باند بیشتری دارند و تلویزیون می بایست به نسخه جدیدتر پورت HDMI مجهز باشد. برای پخش تصاویر سه بعدی، تلویزیون می بایست حداقل 120 هرتز باشد برخی از تلویزیون های دو بعدی 60 و یا 85 هرتز هستند. البته بسیاری از تلویزیون های دو بعدی امروزی مخصوصلا مدل های پلاسما 200Hz, 400Hz ویا 600 هرتز هستند ولی در نهایت اگر محدودیت های Refresh Rate و پورت HDMI نیز در تلویزیون دو بعدی وجود نداشته باشد باز هم قادر به پخش تصاویر سه بعدی نیست چون علاوه برا این ها نیاز به تراشه های مخصوص پردازش تصاویر سه بعدی است و تلویزیون می بایست سخت افزارهای مخصوص تصاویر سه بعدی را داشته باشد.<BR>البته در این زمینه استثناء نیز وجود دارد برخی از تلویزیون ها با 3D Kit سازگار هستند و قادرند تصاویر سه بعدی را با استفاده از یک کیت سه بعدی که به کامپیوتر متصل می شود، پخش کنند برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه به مقاله که پیش تر در مورد سه بعدی در کامپیوتر به کمک Nvidia 3D Vision Kit منتشر شده بود مراجعه نمایید.<BR>آیا برای پخش تصاویر سه بعدی نیاز به پخش کننده جدید مخصوص مانند Blu-ray Player, Cable Box, Game Console و یا ریسور AV دارم؟<BR>تقریبا هیچ کدام از پلیرهای Blu-ray قدیمی قادر به پخش فیلم های سه بعدی نیستند و برای پخش تصاویر سه بعدی نیازمند 3D Blu-ray Player هستند تا بتوانید فیلم های بلو ری سه بعدی را پخش کند.<BR>در مورد کنسول های بازی، سونی اعلام کرده است که کنسول بازی PlayStation 3 با آپگرید دو نسخه firmware (راه انداز نرم افزاری) یکی برای بازی ها و یکی برای نمایش فیلم های سه بعدی Blu-ray، پخش تصاویر سه بعدی را امکان پذیر می کند. البته پخش تصاویر FULL HD 1080p با این کنسول امکان پذیر نیست چون پورت HDMI استفاده شده در PS3 نسخه 1.4 نیست و قادر به پوشش پهنای باند مورد نیاز تصاویر سه بعدی Full HD نخواهد بود.<BR>در مورد XBOX 360 و WII هیچ کدام از دو شرکت مایکروسافت و نینتندو در مورد پشتیبانی از سه بعدی در کنسول های بازی خود مطلبی را اعلام نکرده اند.<BR>برای مشاهده کانل های سه بعدی نیز می بایست از ریسوری که قادر به پخش تصاویر سه بعدی باشد، استفاده کنید.<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>..: آیا همین کابل های HDMI معمولی قادر به انتقال سیگنال های حاوی محتوای تصاویر سه بعدی هستند؟</B></FONT><BR>در بسیاری از موارد بله، کابل های معمولی و ارزان قیمت نیز قادر به ارسال سیگنال های تصاویر سه بعدی هستند البته در برخی از موارد کابل های HDMI معمولی دچار مشکلاتی هنگام انتقال تصاویر سه بعدی می شوند. بعنوان نمونه برخی از کابل های ارزان قیمت و بلند HDMI دچار افت کیفیت در زمان انتقال تصاویر سه بعدی می شوند. ولی به طور کلی کابل های HDMI معمولی قادر به ارسال اطلاعات ارسال شده از طریق پورت HDMI 1.4 هستند. (در مورد HDMI و انواع آن بیشتر بخوانید)<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>..: آیا امکان مشاهده تصاویر فعلی دو بعدی مانند برنامه های تلویزیونی، بازی ها و دیگر محتوای تصویری دو بعدی بصورت سه بعدی وجود دارد؟ آیا تبدیل تصاویر دو بعدی به سه بعدی امکان پذیر است؟</B></FONT><BR>این موضوع به تلویزیون سه بعدی شما بستگی دارد برخی از تولید کننده ها مانند سامسونگ، سونی و توشیبا مدل هایی را وارد بازار کرده اند که تصاویر دو بعدی پخش شده را به سه بعدی تبدیل می کند. ولی در حال حاضر تبدیل تصاویر دو بعدی به سه بعدی بسیار ضعیف و غیرقابل قبول است و باید بهبود یابد. در حقیقت تماشای تصاویر سه بعدی تبدیل شده از محتوای دو بعدی واقعا دلپذیر و قابل قبول نیست و بیشتر برای تولید کننده ها استفاده تبلیغاتی دارد.<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>..: آیا امکان غیرفعال کردن حالت پخش سه بعدی وجود دارد؟</B></FONT><BR>بله، تمام تلویزیون های سه بعدی قادرند تصاویر دوبعدی را به خوبی و بدون نیاز به عینک نمایش دهند. و کیفیت تصاویر دو بعدی این تلویزیون ها معمولا بهتر از تلویزیون های دوبعدی تلویزیون های معمولی است چون مجهز به پنل های مجهزتر و پیشرفته تری هستند. پخش کننده های سه بعدی مانند Blu-Ray 3D نیز قابلیت پخش فیلم به صورت دو بعدی را دارند و اکثر فیلم ها های سه بعدی Blu-Ray علاوه بر فیلم سه بعدی نسخه دو بعدی را نیز در خود دارند یعنی در اکثر فیلم های سه بعدی Blu-Ray هم نسخه دو بعدی و هم نسخه سه بعدی فیلم وجود دارد.<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>..: آیا تلویزیون های سه بعدی بیشتر برق مصرف می کنند؟</B></FONT><BR>در حالت نمایش دو بعدی اختلاف قابل ملاحظه ای در مصرف برق دو تلویزیون سه بعدی و دو بعدی وجود ندارد ولی در زمان نمایش تصاویر سه بعدی می بایست روشنایی نور تلویزیون بیشتر از حالت دو بعدی باشد چون عینک های اکتیو شاتر تیره هستند و روشنایی تصویر را کاهش می دهند. برخی از تلویزیون های سه بعدی مانند 3D TVهای پاناسونیک قابلیتی دارند که باعث افزایش روشنایی نور تلویزیون در زمان پخش تصاویر سه بعدی می شود، که منجر به افزایش مصرف انرژی نیز می شود.<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>..: همراه تلویزیون های سه بعدی چند عینک ارائه می شود؟</B></FONT><BR>&nbsp;سونی، پاناسونیک و توشیبا به همراه برخی از مدل های خود، دو عینک ارائه می دهند اما باقی برندها تنها یک عینک به همراه تلویزیون سه بعدی به خریدار تحویل می دهند و خریدار می بایست عینک اضافی را جدا خریداری کند.<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>..: چقدر باید هزینه کنید؟</B></FONT><BR>پخش کننده های فیلم های Blu-Ray سه بعدی بین 200 تا 400 دلار قیمت دارند، اکثر برندها مانند: سامسونگ، سونی، پاناسونیک و شارپ پلیرهای Blu-Ray سه بعدی تولید می کنند.<BR>برای هر عینک سه بعدی اضافی نیز می بایست حدود 150 دلار پول خرج کنید اگر یک خانواده 5 نفره دارید و می خواهید همگی با هم یک فیلم سه بعدی را مشاهده کنید می بایست حدود 750 دلار هزینه کنید.<BR>علاوه برا این تلویزیون های سه بعدی نسبت به نمونه های دوبعدی حدود 1000 تا 1500 دلار گرانتر هستند.<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>..: محتوای سه بعدی در دسترس است؟</B></FONT><BR>فیلم های سه بعدی برروی دیسک های Blu-Ray به فروش می رسند، بسیاری از فیلم های که در سال 2010 تولید شدند سه بعدی بودند البته اکثر آنها چندین ماه پس از نمایش برروی پرده سینما نسخه سه بعدی فیلم را برای مشاهده در تلویزیون خانه منتشر کردند این امر نیز بدلیل بالابردن فروش فیلم در سینما و جلوگیری از کپی غیرقانونی فیلم انجام می شود. در ایران نیز به سختی می توان فیلم های Blu-Ray سه بعدی را پیدا کرد و خرید و اگر هم پیدا شود حدود 100 هزار تومان قیمت دارند پس مشاهده فیلم های سه بعدی در حال حاضر بسیار گران قیمت است. در مورد ریسورهای سه بعدی و کانال های تلویزیونی سه بعدی نیز تعداد این کانال ها بسیار کم و دسترسی به ریسورهای سه بعدی نیز بسیار مشکل است. در مجموع در حال حاضر محتوای سه بعدی بسیار کم و محدود است ولی روز به روز به تعداد و تنوع محتوای سه بعدی افزوده می شود و به نظر می رسد به زودی کپی های غیرقانونی این نوع فیلم ها نیز افزایش یابد. هرچند قیمت این فیلم ها به این زودی ها به قیمت ارزان دیسک های DVD نخواهد رسید چون خود دیسک های خام Blu-Ray نیز بسیار گران قیمت است.<BR>امیدوارم از اطلاعاتی که در این مقاله منتشر شد استفاده کرده باشید.</P> text/html 2011-05-24T09:52:29+01:00 bayaddanest.mihanblog.com omid به این 7 دلیل نوشابه نخورید! http://bayaddanest.mihanblog.com/post/300 <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG height=255 src="http://www.mobin-group.com/image/reg/images2/roozaane/1169/588soft_drinks2_resize_2.jpg" width=350 border=1></P> <P><FONT color=#ff0000><B>1- نوشابه عامل افزایش فشار خون است</B></FONT><BR>فشار خون بالا یک عامل خطرزا برای بیماری قلب و عروق است. خطر حمله قلبی یا سکته مغزی برای کسی که میزان فشار خون او 5/13 بر 5/8 است دو برابر کسی است که فشار خون او 5/11 بر 5/7 است.<BR>بررسی‌ های محققان انگلیسی و آمریکایی نشان می ‌دهد به ازای هر قوطی نوشابه شکردار که در روز مصرف شده باشد، فشار خون به ‌طور منظم بالاتر می ‌رود. <BR>داده ‌های مربوط به بیش از 2هزار و 500 نفر نشان می ‌دهد که نوشیدن بیش از 355 میلی لیتر آب میوه ی شکردار یا نوشابه ی گازدار در روز می ‌تواند توازن فشارخون را به هم بزند. <BR>دانشمندان معتقدند که شکر زیاد در خون باعث به هم خوردن حالت عادی رگ‌ ها و میزان نمک در بدن می‌ شود. نوشیدنی ‌های رژیمی که با شیرین کننده‌ های مصنوعی شیرین شده باشند، چنین خطری را ندارند. مالکان صنعت نوشابه ‌سازی می‌ گویند که محصولات آن ها در صورتی که به اندازه مصرف شوند، خطری ندارند. انجمن قلب آمریکا می‌ گوید که نباید هفته ‌ای بیش از 3 قوطی 355 میلی لیتری نوشابه مصرف کرد.<BR>در این مطالعه در 4 مورد از داوطلبان 40 تا 59 ساله از انگلیس و آمریکا خواسته شد تا آن چه را در 24 ساعت قبل نوشیده بودند، ثبت کنند. همچنین نمونه ادرار آن ها گرفته و فشارخون شان اندازه‌ گیری شد. به ازای مصرف هر یک قوطی اضافه نوشابه شکردار در روز، فشار بیشینه داوطلبان 6/1 میلی متر جیوه و فشار کمینه آن ها 8 دهم میلی‌ متر جیوه بیشتر بود.<BR>در مجموع به‌ نظر می ‌رسید کسانی که مقدار زیادی نوشیدنی ‌های شیرین شده با شکر مصرف می‌ کردند، رژیم‌ های غذایی بدتری داشتند و احتمال اضافه وزن آن ها بیشتر بود. اما صرف ‌نظر از این مسئله، ارتباط آن با فشار خون حتی پس از احتساب عواملی مثل وزن و قد، قابل توجه بود.<BR><BR><BR><FONT color=#ff0000><B>2- نوشابه هضم غذا را با مشکل مواجه می ‌کند</B></FONT><BR>دکتر فریده شیشه‌ بر در این باره می گوید: تقریبا همه مواد و ترکیبات موجود در نوشابه مضر هستند و هیچ ماده مفیدی در آن وجود ندارد. نوشابه‌ های بی ‌رنگ هم اگر چه فاقد رنگ‌ های شیمیایی هستند، مضرات زیادی دارند و مصرف آن ها توصیه نمی ‌شود. وی با بیان این که مصرف نوشابه با هدف هضم غذا و یا به عنوان نوشیدنی همراه غذا به هیچ وجه توصیه نمی ‌شود، افزود: دستگاه گوارش بدن برای هضم غذا نیازی به نوشابه ندارد و نباید با هدف تسریع هضم غذا نوشابه مصرف کرد. برخی افراد هم نوشابه را به عنوان یک نوشیدنی و برای خنک شدن بدن مصرف می‌ کنند که به این افراد نیز توصیه می ‌شود نوشیدنی‌ های سالم را جایگزین کنند.<BR>افرادی که با مشکل ترشح زیاد و یا کم اسید معده مواجه هستند باید با مراجعه به پزشک و درمان دارویی این مشکل را حل کنند و مصرف نوشابه نه تنها تاثیری در این زمینه ندارد، بلکه می ‌تواند عوارضی هم به همراه داشته باشد.<BR>این متخصص تغذیه با اشاره به این که غذاهای چرب دیرهضم هستند، خاطرنشان کرد: پس از مصرف غذاهای چرب اگر نوشابه و یا هر مایع دیگری مصرف شود، موجب رقیق شدن اسیدهای گوارشی می‌ شود و درنتیجه هضم غذا با مشکل مواجه خواهد شد.<BR>مصرف آب، شربت‌ های طبیعی، دوغ و ماءالشعیر به همراه غذا نسبت به نوشابه مضرات کمتری دارد ولی مصرف این مایعات به همراه غذا نیز توصیه نمی ‌شود.<BR>مواد غذایی پس از مصرف در درون معده از نظر دمایی تعدیل می ‌شوند و به دمای مناسب برای هضم می ‌رسند، این در حالی است که مصرف نوشیدنی ‌های سرد به همراه غذا، تعدیل حرارت مواد غذایی را مختل می ‌کند که در نتیجه آن هضم غذا با مشکل مواجه می ‌شود.<BR><BR><BR><FONT color=#ff0000><B>3- نوشابه خطر سکته را افزایش می ‌دهد </B></FONT><BR>مصرف مداوم و منظم نوشابه، خطر ابتلا به سکته را تا 61 درصد افزایش می ‌دهد. پژوهشگران دانشگاه میامی میلر با تحقیق بر روی بیش از دو هزار و 500 نفر، در صدد یافتن پاسخی برای پرسش مربوط به تاثیر نوشابه بر سلامت انسان پس از 9 سال بودند. در نهایت آنان به این نتیجه رسیدند افرادی که به طور منظم نوشابه مصرف می‌ کنند تا 61 درصد بیشتر از دیگران و کسانی که مصرف به مراتب کمتری دارند، در خطر ابتلا به سکته قرار می ‌گیرند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG height=457 src="http://www.mobin-group.com/image/reg/images2/roozaane/1169/69973213949_resize.jpg" width=350 border=1></P> <P><FONT color=#ff0000><B>4- نوشابه ‌های گازدار موجب پوکی استخوان می شوند</B></FONT><BR>دکتر زهرا عبداللهی معاون دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت می گوید: نوشابه ‌ها علاوه بر قند زیاد، دارای املاح فسفات هستند که در جذب کلسیم غذا ایجاد اختلال می ‌کند و نهایتا مصرف مداوم نوشابه ‌های گازدار کمبود کلسیم و به دنبال آن پوکی استخوان را به دنبال دارد. پوکی استخوان موجب شکستگی ‌های خود به خود استخوان می‌ شود.<BR>دکتر سید مرتضی صفوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در این باره می گوید: اسید فسفریک علاوه بر ایجاد اختلال در گوارش غذا، باعث اسیدی شدن خون می شود که برای جلوگیری از پایین آمدن بیش از حد PH خون(اسیدی شدن) و خنثی سازی آن، بدن از کلسیم ذخیره شده در استخوان ها استفاده می کند.<BR>در واقع اسید فسفریک موجود در نوشابه باعث کنده شدن کلسیم از استخوان ها می شود؛ از سوی دیگر برای جذب کلسیم موجود در غذاها از طریق دستگاه گوارش نیز نیاز به برقراری نوعی تعادل میان میزان کلسیم و فسفر است. وقتی این تعادل بر اثر نوشیدن نوشابه گازدار حاوی اسیدفسفریک به هم می خورد، جذب کلسیم از دستگاه گوارش نیز دچار اختلال می شود. بنابراین بدن از یک سو از کلسیم ذخیره شده در استخوان استفاده می کند و از سوی دیگر به راحتی نمی تواند کلسیم جذب کند، در نتیجه دچار نوعی فقر کلسیم و کاهش تراکم استخوانی و در نهایت پوکی بافت استخوانی خواهد شد. طبق نتایج جدیدترین تحقیقات علمی، افرادی که به میزان زیاد نوشابه مصرف می کنند، احتمال شکستگی استخوان در آن ها 3 تا 4 برابر کسانی است که نوشابه مصرف نمی کنند. به عنوان مثال خانمی که هر روز یک لیوان نوشابه مصرف می کند، 3 برابر بیشتر در معرض ابتلا به پوکی استخوان قرار دارد و اگر این زن ورزشکار باشد، میزان این خطر5 برابر افزایش می یابد. به گفته ی دکتر صفوی در حال حاضر سن ابتلا به پوکی استخوان در ایران کاهش یافته و به 35 سال رسیده است.<BR><BR><BR><FONT color=#ff0000><B>5- نوشابه ‌های گازدار عامل اصلی پوسیدگی دندان ها هستند</B></FONT><BR>دکتر سعید نعمتی، دبیر علمی کنگره دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد می گوید: یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه با آن مواجه هستیم، استفاده ی بی ‌رویه ی نوجوانان و جوانان از نوشابه‌ های گازدار و تنقلات حاوی مواد قندی است که در این سنین با توجه به افزایش فعالیت ‌های بدنی تمایل به مصرف این مواد نیز افزایش یافته و باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری بر بدن و دندان‌ ها می‌ شود.<BR>نوشابه‌های گازدار به دلیل وجود ترکیبات CO2 و تبدیل آن به اسید کربنیک باعث عدم جذب کلسیم مواد غذایی و در نتیجه ایجاد مشکلات اسکلتی و پوکی استخوان می‌ شود و از طرفی حل شدن تدریجی مینای دندان و در نتیجه رنگ گرفتگی سطحی، ایجاد حساسیت، پوسیدگی ‌های ریز روی مینای دندان را به دنبال دارد.<BR>بهترین جایگزینی برای تنقلات و نوشابه های گازدار، انواع مغزها و انواع دوغ می‌ باشد که در گذشته جایگاه خوبی در سبد غذایی ما ایرانیان داشته است و نه تنها فاقد اثرات پوسیدگی دندان ها است بلکه باعث تامین کلسیم مورد نیاز بدن نیز می ‌شود.<BR><BR><BR><FONT color=#ff0000><B>6- نوشابه موجب افزایش احتمال ابتلا به سرطان لوزالمعده می شود</B></FONT><BR>محققان می ‌گویند مصرف نوشابه‌ های قندی بیش از دو بار در هفته می ‌تواند احتمال افزایش به سرطان لوزالمعده را افزایش می ‌دهد. به گزارش روییترز، مطالعه‌ ای بر روی 60 هزار نفر در سنگاپور نشان می دهد که افرادی که بیشتر به جای نوشابه‌ های قندی آب میوه می‌ نوشند کمتر در معرض این سرطان قرار می ‌گیرند.<BR>مارک پریرا از دانشگاه مینسوتا که این مطالعه را رهبری می ‌کرده ‌است می ‌گوید شاید شکر عامل اصلی این امر باشد ولی افرادی که به طور مداوم نوشابه‌ های قندی می‌ نوشند به بیماری ‌های دیگری نیز مبتلا می ‌شوند.<BR>وی می‌ گوید: "میزان بالای شکر این نوشیدنی‌ ها میزان انسولین را افزایش می‌ دهد و همین امر می ‌تواند سلول ‌های سرطان لوزالمعده را افزایش دهد."<BR>این تیم تحقیقاتی بر روی 60524 مرد و زن سنگاپوری - چینی برای 14 سال مطالعه انجام دادند. در این بین 140 نفر مبتلا به سرطان لوزالمعده شده ‌اند و آن‌ ها که در هفته بیشتر از دو نوشابه ی قندی می ‌نوشند 87 درصد بیشتر در معرض ابتلا به این سرطان بودند. محققان معتقدند این نتایج قابل تعمیم به ساکنان کشورهای دیگر نیز هست.<BR><BR><BR><FONT color=#ff0000><B>7- نوشابه موجب افزایش احتمال ابتلا به سنگ های کلیوی</B></FONT><BR>بالا رفتن میزان اسید فسفریک در خون بر عملکرد کلیه ها تاُثیر منفی داشته، از آن جایی که کلیه ها قادر به دفع سریع آن نمی باشند باعث وارد آمدن فشار مضاعف به کلیه ها می شود. همچنین مصرف نوشابه های گاز دار سبب می گردد تا کلسیم از استخوان ها خارج شده و درون خون جریان یابد که این امر به نوبه ی خود موجب رسوب کلسیم اضافی در کلیه ها گردیده که در نهایت منجر به تشکیل سنگ ‌های کلسیمی در کلیه ها می شود.<BR>و در آخر جالب است بدانید محققان ثابت كرده‌ اند که اگر یک تکه ناخن، 72 ساعت در نوشابه ی حاوی اسید فسفریک باقی بماند به طور کامل حل خواهد شد.</P> text/html 2011-05-24T09:28:46+01:00 bayaddanest.mihanblog.com omid پنج سال جوان تر با ۵ دقیقه آرایش به شیوه هالیوودی http://bayaddanest.mihanblog.com/post/299 <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="BORDER-RIGHT: #ffffff 10px solid; BORDER-TOP: #ffffff 10px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 10px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 10px solid" height=164 src="http://www.mobin-group.com/image/reg/images2/roozaane/1169/203PAS0002.jpg" width=299 border=1></P> <P dir=rtl>این بیشتر شبیه یک معجزه کوچک است. مدرسان علم زیبایی معتقدند این کار به راحتى امکان پذیر است. و ابزار این معجزه دز کیف‌هاى شماست. پس منتظر چه هستید؟<BR>این بیشتر شبیه یک معجزه کوچک است. مدرسان علم زیبایی معتقدند این کار به راحتى امکان پذیر است. و ابزار این معجزه دز کیف‌هاى شماست. پس منتظر چه هستید؟ به مدلهای هالیوودی که در اینجا برای شما به عنوان مثال آورده ایم نگاه کنید…<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>.:. چشم‌هایی جوان تر:</B></FONT><BR>برای چشم‌هایی که کبودى در اطراف دارند و پلک‌هایی که افتادگی دارند، وقتی شما سایه‌های تیره و مداد چشم مشکی استفاده کنید خستگى چشمان شما کمتر به چشم‌ می‌آید و نور جوانی در چهره تان هویدا‌ می‌شود. بجای پوشاندن تمام چشم با سایه، از حفره درونى چشم آغاز کنید و یک سایه هلویی رنگ به زیر حدقه چشم بزنید تا کبودى‌های زیر چشمتان را برطرف کند. این سایه مخفی کننده کبودی را به گوشه چشم نمالید چرا که بر چین و چروک دور چشمتان تاکید‌ می‌کند.<BR>پتی دوبورف‌ می‌گویید من با استفاده از مدادهای متناسب تنالیته پوست چین وشکن‌های پوست را محو‌ می‌کنم و البته باید مراقب بود که همچون لکه روی پوست دیده نشود.<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>.:. لبان برجسته :<BR></B></FONT>برای داشتن لبان برجسته نیاز به رنگهای متناسب با تنالیته پوستتان و کمی براق دارید. این رنگها به خوبی لبا ن شما را برجسته نشان مى دهد.<BR>برای این کار‌ می‌توانید از رژ معمولی یا مدادی استفاده کنید و بهتر است که سر آن پهن باشد تا تمام سطح لبتان را بگیرد و سپس با انگشتتان رنگ را روی تمام لب پخش کنید تا شید رنگ روی لب پخش شود. <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><IMG height=386 src="http://www.mobin-group.com/image/reg/images2/roozaane/1169/242a_kate_hudson_wire_2.jpg" width=250 border=1> <P dir=rtl><FONT color=#cc3300><B>.:. روشن کردن:<BR></B></FONT>به گوشه‌های لب یک سایه ملایم و هماهنگ با تنالیته پوست و البته کمی روشن تر بما لید. این کار خنده شما را زیباتز و نمایان تر‌ می‌کند.صورتى‌های تیره فام و رنگ‌های کاراملی و تافی رنگ برای این آرایش مناسب است.<BR><BR><B><FONT color=#cc3300>.:. گونه‌های برجسته:<BR></FONT></B>ممکن است شما گونه نداشته باشید جای نگرانی نیست با استفاده از حقه سایه‌ها‌ می‌توانید گونه‌هایی زیبا را در آرایش خود پدیدار کنید. سعی کنید رنگ رژ گونه تان با رنگ پو ستان هماهنگی داشته باشد ولی این هماهنگی الزاما همرنگی نیست.<BR>ابتدا یک لایه نازک از کرم مرطوب کننده روی گونه بمالید و بگذارید به خورد پوست رود سپس رژ گونه ملایمی را با فرچه از پایین گودی گونه تا با لای بنا گوش بمالید. از این شید رژ گونه کمی هم در چشم‌ها استفده کنید.سعی کنید از دو شید رژگونه استفاده کنید در این نمونه از دو شید برنزه و قرمز رزی کمرنگ استفاده شده است.<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>.:. پوستی روشن و شفاف:<BR></B></FONT>برای پوست در سنین بالاتر که پوست تیره و کدر‌ می‌شود نمی توان فقط از پودر استفاده کرد چرا که در چینو شکن‌های پوست درست نمی نشیند و منظره ای بد پیدا‌ می‌کند.برای روشن نشان دادن پوست باید از روشن کننده‌ها روی گونه‌ها و پیشانی و استخون بینی استفاده کرد. برای کناره‌های صورت و به منظور جیغ نشدن این سفیدی‌ها باید از کرم‌هایی به رنگ برنزه و یا زیتونی، و یا هررنگی که از سفید کننده تان یک درجه تیره تر است استفاده کنید.<BR>در انتها با یک برس آغشته به مقدار کمی از پودر تمام صورت را فرچه بکشید تا یکنواخت شود. کمی هم از این مایه رنگ روی پوست گردن بمالید تا خیلی متفاوت نباشد.<BR>آیا فکر‌ می‌کنید آرایشتان مناسب سنتان هست؟<BR><BR><FONT color=#cc3300><B>.:. این موارد را در نظر داشته باشید:<BR></B></FONT>۱) رژ لب‌های مات و مسی رنگ و دارای ناخالصی از لحاظ شید رنگ خطوط چروک خورده را تشدید‌ می‌کند.<BR>۲) از برنزه کننده‌های مایل به زرد زیاد استفاده نکنید چرا که پوست را رنگ پریده و مریض‌ می‌کند. بهتر است رنگهایی با شید هلویی یا طلایی که کمی هم نارنجی دارند استفاده کنید.<BR>۳) کرم پودر‌ها و یا رژ گونه‌هایی که قرمز تند دارند استفاده نکنید چرا که قرمزی گونه‌ها در جوانی دیگر باز نمی گردد و فقط با بکار بردن آنها شما نازیبا‌ می‌شوید.<BR>۴) ریمل را به ردیف مژه‌های پایین نزنید.<BR>۵) خط چشم کلفت را کمتر بکار ببرید اما هنگامی که میخواهید جوان تر به نظر برسید استفاده از خط چشم باریک و ملایم بسیار کمک‌ می‌کند. </P> text/html 2011-05-23T10:49:54+01:00 bayaddanest.mihanblog.com omid مقایسه مدیریت در جوامع پیشرفته و جهان سوم! http://bayaddanest.mihanblog.com/post/298 در جوامع پیشرفته: موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده می شود. <BR>در جهان سوم: موفقیت مدیر سنجیده نمی شود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است. <BR><BR>در جوامع پیشرفته: مدیران بعضی وقتها استعفا می دهند. <BR>در جهان سوم: عشق به خدمت مانع از استعفا می شود. <BR><BR>در جوامع پیشرفته: افراد از مشاغل پایین شروع می کنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند. <BR>در جهان سوم: افراد مدیر مادرزادی هستند و اولین شغلشان در بیست سالگی مدیریت است. <BR><BR>در جوامع پیشرفته: برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر می&shy;گردند. <BR>در جهان سوم: برای یک فرد، دنبال پست مدیریت می گردند و در صورت لزوم این پست ساخته می شود. <BR><BR>در جوامع پیشرفته: یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود. <BR>در جهان سوم: یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده. <BR><BR>در جوامع پیشرفته: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت می کنند. <BR>در جهان سوم: اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت می کنند. <BR><BR>در جوامع پیشرفته: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی می کند و حتی ممکن است محاکمه شود. <BR>در جهان سوم: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدیر می شود و پست مدیریت جدید می گیرد. <BR><BR>در جوامع پیشرفته: مدیران به&shy;صورت مستقل استخدام و برکنار می شوند، ولی به&shy;صورت گروهی و هماهنگ کار می کنند. <BR>در جهان سوم: مدیران به&shy;صورت مستقل و غیرهماهنگ کار می کنند ، ولی به&shy;صورت گروهی استخدام و برکنار می شوند. <BR><BR>در جوامع پیشرفته: برای استخدام مدیر، در روزنامه آگهی می دهند و با برخی مصاحبه می کنند. <BR>در جهان سوم: برای استخدام مدیر، به فرد مورد نظر تلفن می کنند. <BR><BR>در جوامع پیشرفته: زمان پایان کار یک مدیر و شروع کار مدیر بعدی از قبل مشخص است. <BR>در جهان سوم: مدیران در همان روز حکم مدیریت یا برکناری&shy;شان را می&shy;گیرند. <BR><BR>در جوامع پیشرفته: همه می دانند درآمد قانونی یک مدیر زیاد است. <BR>در جهان سوم: مدیران انسانهای ساده زیستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد. <BR><BR>در جوامع پیشرفته: شما مدیرتان را با اسم کوچک صدا می&shy;زنید. <BR>در جهان سوم: شما مدیرتان را با دو خط القاب پیشوند، خطاب کتبی می کنید ولی او باز هم به شما وقت ملاقات نمی دهد. <BR><BR>در جوامع پیشرفته: برای مدیریت، سابقه کار مفید و لیاقت لازم است. <BR>در جهان سوم: برای مدیریت، خودی بودن کفایت می کند.<BR> text/html 2011-05-23T10:46:55+01:00 bayaddanest.mihanblog.com omid آشنایی با راه‌های علاقه‌مند کردن کودکتان به درس http://bayaddanest.mihanblog.com/post/297 <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#cc0066><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt"><IMG border=1 src="http://www.mobin-group.com/image/reg/images2/roozaane/1170/mom0xkwjtl12vidbrml.jpg" width=350 height=232></SPAN></FONT> <P>وقتی موضوع تحصیل بچه‌ها به میان می‌آید، پدر و مادران اغلب افراط یا تفریط را پیشه می‌کنند؛ یا نسبت به این مسئله بی‌توجه هستند یا بیش از حد نگران.<BR>چگونه می‌توانیم به‌‌طور همزمان به موفقیت و رشد و شکوفایی فرزندانمان کمک کنیم؟ متخصصان به ما کمک می‌کنند تا به شکل درست در این زمینه رفتارکنیم.<BR><BR><FONT color=#ff0066><B>.: کمک به علاقه کودک به یادگیری<BR></B></FONT>کودک از همان اوان کودکی، میل به یادگیری را نشان می‌دهد؛ بدنش را لمس می‌کند، و بعد اشیایی که در اطرافش وجود دارند را در دستانش می‌گیرد. اولین نقشی که والدین در این زمینه دارند این است که به این کنجکاوی طبیعی کمک کنند. این کمک خیلی زود از سنین بسیار پایین آغاز می‌شود. دونالد وینیکوت، متخصص اطفال و روان‌درمانگر انگلیسی از یک بازی که آن‌را «معرفی اشیاء» می‌نامد، صحبت می‌کند: اشیاء را به کودک نشان می‌دهید و در عین حال نام آنها را همراه با لبخند بر زبان می‌آورید، سپس به او اجازه می‌دهید آن‌را در دستانش بگیرد. بعد‌ها وقتی کودک بزرگتر شد مثلا طی سفر یا بازدید از موزه‌ها او را به فرهنگ علاقه‌مند می‌کنید... کودک باید ایفاگر نقش بماند و پدر و مادر در تکامل و پیشرفتش از او حمایت کنند.<BR><BR><FONT color=#ff0066><B>.: نقش معلم را برایش ایفا نکنید<BR></B></FONT>در مهد کودک و دوران ابتدایی، بین نقش والدین و معلم تقریبا تفاوتی وجود ندارد: برای کودک کتاب می‌خوانند، شمردن را به او یاد می‌دهند و او را تشویق می‌کنند نقاشی بکشد... اما لازم است همگام با رشد کودک، نقش والدین و معلمان از یکدیگر مشخص شود. این بدان معنا نیست که خود را از آموزش به کودک منع کنیم بلکه از ایفاکردن نقش معلم خودداری کنیم. چنانچه خواسته شما از فرزندتان بیش از حد باشد و همه چیز حالت تربیتی و آموزشی داشته باشد، قطعا این خطر وجود دارد که او را نسبت به هر گونه یادگیری دلزده کنید. علاوه بر آن، در رابطه پدر و مادر- فرزندی، رابطه عاطفی از اهمیت بسیارزیادی برخوردار است. پدر یا مادر می‌خواهند آمال و آرزوهای خود یا روند دوران تحصیلی خودشان را در مورد دختر یا پسرشان پیاده کنند. فرزند برای آنکه نسبت به پدر و مادر و معلمش «وفادار»بماند، سعی می‌کند خواسته آنان را عملی کند و در این‌صورت احتمال دارد دچار تعارض شود.<BR><BR><FONT color=#ff0066><B>.: علاقه‌مندی به تحصیل کودک<BR></B></FONT>برای یک کودک، علاقه داشتن به تحصیل او به معنای علاقه داشتن به خود او است.اما زندگی تحصیلی او در کتاب و دفترش خلاصه نمی‌شود. صحبت در مورد مدرسه این فرصت را به او می‌دهد تا در مورد دوستانش، معلمان، فعالیت‌هایش، مشکلاتش، رویاهایی که در مورد شغل آینده‌‌اش در سر دارد و... با او گفت‌وگو کنید.<BR><BR><FONT color=#ff0066><B>.: خصوصیات او را بشناسید<BR></B></FONT>از طریق این گفت‌وگوها، پدر و مادر موفق می‌شوند به علائق، نقاط ضعف و قوت فرزندشان پی ببرند. به عبارتی، فرزند خود را همانگونه که هست بشناسند، نه آنگونه که تصور می‌کنند هست یا می‌خواهند باشد. بدین‌ترتیب از تحمیل خواسته‌های شخصی و روند تحصیلی خود به او خودداری می‌کنیم.<BR><BR><FONT color=#ff0066><B>.: اهداف مشخصی را با او تعیین کنید<BR></B></FONT>موفقیت تحصیلی کودک شامل «قراردادی» است که بین او و والدینش گذاشته می‌شود و بر مبنای اهدافی مشخص و قابل‌دسترس است؛ مثلا «در این ساعت باید کارهایت را انجام داده باشی»، «قبل از اینکه دوباره بهت سر بزنم، باید برنامه‌ای بریزی و نوشتنی‌هایت را نوشته باشی»، «قبل از پایان 3ماه، در این درس باید پیشرفت کرده باشی» و... موعد مقرری که هریک از طرفین باید آن‌را رعایت کنند کمک می‌کند تا کودک کنترل زمان را یاد بگیرد و کارش را به‌طور سازنده و با انگیزه دنبال کند.<BR><BR><FONT color=#ff0066><B>.: درس خواندن را برایش معنادارکنید<BR></B></FONT>برای آنکه کودک برای درس خواندن انگیزه داشته باشد و احساس مسئولیت کند باید درک کند که برای پدر و مادرش درس نمی‌خواند بلکه این کار را برای خودش انجام می‌دهد تا به هدفی شخصی دست یابد. همچنین او باید قادر باشد بین زندگی کنونی‌‌اش به‌عنوان دانش‌آموز و زندگی آینده‌‌اش به‌عنوان فردی بزرگسال ارتباط ایجاد کند و از کودکی برنامه یا رؤیای شغل آینده‌‌اش را در ذهن بپروراند.«می‌خواهی یک دامپزشک بشوی؟ درس علوم خیلی برایت مهم است»، «یک خبرنگار بزرگ؟ یادگیری زبان‌های خارجی به تو کمک می‌کند»... البته این بدان معنا نیست که او را دربند برنامه‌ای دست نیافتنی و غیرعینی کنید بلکه به او کمک کنید تا به تلاش‌هایی که مدرسه از او می‌خواهد، معنا ببخشد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=1 src="http://www.mobin-group.com/image/reg/images2/roozaane/1170/ink1t755b340b8cqxxn.jpg" width=350 height=234></P> <P><FONT color=#ff0066><B>.: به او یاد دهید زمان را اداره کند<BR></B></FONT>اغلب بچه‌ها وقتی عادت می‌کنند تکالیفشان را به‌طور نامنظم انجام دهند، عاجز می‌شوند. ازاین رو باید خیلی زود به آنها ریتم منظم کاری داد. وقتی کودک از مدرسه به خانه برمی‌گردد، چه زمانی بیشتر احساس راحتی می‌کند تا تکالیفش را انجام دهد؟ با درنظر گرفتن علائق او و محدودیت‌های خانواده، یک ساعت مشخص را برایش تعیین کنید. بدین‌ترتیب کودکی که از همان کلاس اول هر روز بعد از خوردن عصرانه به خواندن عادت کند، بعد‌ها نیز راحت‌تر می‌تواند وقت بیشتری را به‌‌طور منظم به انجام تکالیف مدرسه‌‌اش اختصاص دهد.<BR><BR><FONT color=#ff0066><B>.: برای انجام تکالیف محیط مناسبی برایش فراهم کنید<BR></B></FONT>بستگی به انتخاب خود کودک دارد؛ داخل آشپزخانه، داخل اتاقش یا مکانی که همه افراد خانواده دور و بر او هستند... . بعضی از بچه‌ها بیشتر از بچه‌های دیگر نیاز دارند تا با حضور والدینشان احساس حمایت کنند. اما در کل، هر چه کودک بزرگ‌تر شود، برای انجام تکالیفش بیشتر به تنهایی نیازدارد. بنابراین روش درست، آن است که از این استقلال حمایت کنیم: برای آنکه مطمئن شوید تکالیفش را انجام داده او را«نپایید» بلکه نشان دهید که به او اعتماد دارید؛ در عین حال نشان دهید که برای پاسخگویی به سؤالاتش در دسترس و مراقب ادامه روند تحصیلی‌‌اش هستید.<BR><BR><FONT color=#ff0066><B>.: به جای قضاوت کردن بر او نظارت کنید<BR></B></FONT>در هر حالتی، کودک باید تکالیفش را خودش به تنهایی انجام دهد. چنانچه تکالیفش را «به جای او» انجام دهید، باعث می‌شود همه اعتمادی که به قابلیت‌هایش برای پیشرفت کردن دارد را از دست بدهد و در حالی‌که اجازه نمی‌دهید پیامدهای اشتباهاتش را تجربه کند، او را بی‌مسئولیت بارمی‌آورید. پدر و مادر بنا به درخواست کودک و برای آنکه ببینند تکالیفش را به اتمام رسانده است باید مداخله کنند. این نظارت فرصتی است تا نقاط ضعف دانش آموز را مشخص کنند و به‌ویژه نشان دهند که شاهد تلاش‌ها و زحمات او هستند. هیچ قضاوتی در مورد او نکنید، نمرات کلاسی‌‌اش کفایت می‌کند. همچنین افکاری از این دست را کنار بگذارید: «تو هیچی نفهمیدی»، «تومی‌تونستی بهتر از اینها کار کنی» و... . به جای گفتن «تو» ترجیحا عباراتی بدون منظور به‌کار برید که او را برای اصلاح خود تشویق می‌کنند؛ مثلا، به جای آنکه بگویید: «تو 3بار اشتباه کرده‌ای» بگویید: «3 اشتباه وجود دارد» و به‌خصوص فراموش نکنید که به ازای هر موفقیت به او تبریک بگویید.<BR><BR><FONT color=#ff0066><B>.: نقاط قوتش را بازشناسید<BR></B></FONT>اغلب پدر و مادرها در حالی‌که فراموش می‌کنند نقاط قوت فرزندشان را بشناسند، روی نمرات بد او تمرکز می‌کنند. زبان، هنرهای تجسمی، جغرافی، ورزش و...، هیچ درسی نباید بی‌ارزش شمرده شود. همچنین می‌توان از طریق دروسی که فرزندتان بر آنها تسلط دارد، او را به سمت دروسی که در آنها مشکل دارد سوق دهید؛ علاقه او به هنرهای تجسمی فرصتی است تا او را به تاریخ علاقه‌مند کنید. علاقه او به ورزش باعث می‌شود تا در مورد نیرو، زمان و فاصله با او صحبت کنید و اهمیت ریاضی را به او نشان دهید.<BR><BR><FONT color=#ff0066><B>.: برایش الگو باشید<BR></B></FONT>چرا کودک وقتی از مدرسه به خانه برمی‌گردد باید تکالیفش را انجام دهد درحالی‌که پدر و مادرش وقتی از سر کار به خانه بازمی‌گردند تلویزیون تماشا می‌کنند؟ چرا کودک باید بخواهد برای درس و مدرسه تلاش کند درحالی‌که می‌شنود که پدر و مادرش حرف‌های خوبی در مورد کارشان نمی‌زنند؟ چرا وقتی‌که پدر و مادرش مطالعه نمی‌کنند، کودک باید کتاب بخواند؟ لازم است بین خواسته و توقعی که از فرزندمان داریم و عملی که خود انجام می‌دهیم انسجام وجود داشته باشد. برای آنکه فرزندتان را به درستی طی دوران تحصیلی‌‌اش همراهی کنید، ابتدا باید خودتان در زندگی روزانه برایش یک الگو باشید.<BR><BR><FONT color=#ff0066><B>.: به جای اینکه نگران شوید درک کنید<BR></B></FONT>کجا مشکل داشته؟ چه چیزی را نفهمیده؟ چه کار کنیم تا دوباره این اشتباهات را تکرار نکند؟ اگر بنا باشد که با دیدن فقط یک نمره بد نگران نشویم، خوب است که در مورد علت‌های آن به روشنی و فورا با کودک و درصورت لزوم با معلمش صحبت کنیم. زیرا اگر مشکلات را به حال خود رها کنیم، احتمال دارد که یا نسبت به کودک خیلی «سختگیر» شویم یا بیش از حد او را به حال خودش رها کنیم. «هیچ کاری نمی‌شه کرد»، «هر کار بکنی، هیچی از ریاضی سرش نمی‌شه»؛ این دو برخورد انگیزه کودک برای درس خواندن را به شدت از بین می‌برد.</P>